სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი