ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად!