ფაკულტეტზე 2018-2019 სასწავლო მაგისტრატურის სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი 

სიახლეებში დაბრუნება