დასრულდა სადისერტაციო ნაშრომების დაცვა

9 ივლისიდან 23 ივლისის ჩათვლით "სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის" ფაკულტეტზე სადიუსერტაციო ნაშრომი დაიცვა 11 დოქტორატმა.
ნინო წივწივაძის დაცვის ფოტომასალა

 

სიახლეებში დაბრუნება