საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მეცნიერების დეპარტამენტი

სამეცნიერო ცენტრები

 1. საზღვაო და სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებების სისტემების სასწავლო-სამეცნიერო და საკონსულტაციო ცენტრი
 2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპოტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტთან არსებული მერქნული მასალების დამზადების და დამუშავების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი -ხელმძ.ზ ჩიტიძე
 3. სამშენებლო ფაკულტეტის ტექნიკური დიაგნოსტიკის სასწავლო-სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი
 4. ბოჭკოებით არმირებული კომპოზიციური მასალების ცენტრი ს/ც-ხელმძ. დ.ნოზაძე
 5. ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
 6. გემოლოგიისა და მინერალურ ნივთიერებათა კვლევის, დიაგნოსტიკისა და გადამუშავების რესპუბლიკური ცენტრი
 7. მაღალტემპერატურული ბოენერგეტიკული დანადგარების სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია (ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების ფაკულტეტი) - ხელმძ. ნ. ქევხიშვილი
 8. ალმასებისა და კომპოზიტური მასალების სამეცნიერო ცენტრი - ხელმძ. ნ. ლოლაძე
 9. სტრუქტურულ კვლევათა რესპუბლიკური ცენტრი - ხელმძ. ე. ქუთელია
 10. სამშენებლო, საგზაო, ამწე–სატრანსპორტო და სალიანდაგე მანქანების სასწავლო–სამეცნიერო ცენტრი ს/ცენტრი- ხელმძ. მ. შილაკაძე
 11. ბიოენერგეტიკული ტექნოლოგიების ს/კვლევ. ინსტიტუტი-ხელმძ. ს.დადუნაშვილი
 12. ამწე-სატრანსპორტო მანქანების ს/საპრ.და დისგნოსტიკური ცენტრი-ხელმძ. გ. ჯაფარიძე
 13. ელექტროტექნოლოგიური დანადგარების, კომპლექსების და ელმომარაგების ს/ს ცენტრი-ხელმძ. ბ. ჭუნაშვილი
 14. ენერგეტიკული დანადგარების ტექნიკური დიაგნოსტიკის ცენტრი-ხელმძ. თ. მუსელიანი
 15. კრიმინალისტური ტექნიკისა და ტექნოლოგიის ექსპერტიზის ს/კვლ.ცენტრი-ხელმძ.გ. ჯანელიძე
 16. დისტანციური ზონდირების და გეოგრაფიულ-ინფორმაციული სისტემების ცენტრი-ხელმძ. ნ. ჯიქია
 17. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მენეჯმენტის მეც.ცენტრი-ხელმძ. თ. იაშვილი
 18. ტრადიციული ტექნოლოგიების ს/ს ცენტრი-ხელმძ. ნ. ბოკუჩავა
 19. ს/კვლ. ცენტრი „შედუღება“-ხელმძ. ფ. გაგნიძე
 20. ხიდსაცდელი ლაბორატორია-ხელმძ. თ. ჭურაძე
 21. პერსპექტიული მიმართულებების ცენტრი-ხელმძ. გ. სამსონიძე
 22. ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი სამეც- კვლევითი ცენტრი-ხელმძ.ზ. გამეზარდაშვილი
 23. შედუღების ტექნოლოგიათა ცენტრი- ხელმძ. ა. სულამანიძე
 24. მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმის მოდელირებისა და ტექნოლოგიის ს/საწარმოო ცენტრი-ხელმძ. ლ. დემეტრაძე
 25. ექსპერტიზის ცენტრი- ხელმძ. ბ. მაისურაძე
 26. თეორიული ფიზიკის და ნანოოპტიკის ს/ ცენტრი-ხელმძ. გ. ადამაშვილი
 27. ელექტრომექანიკის სამეცნიერო ს/ტ ცენტრი-ხელმძ.ე.გერსამია
 28. ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა კვლევის ს/ ცენტრი-ხელმძ. თ. წივწივაძე
 29. მშენებლობისა და ნაგებობების კვლევების ცენტრი-ხელმძ. ა. ყუბანეიშვილი
 30. მასალების მხატვრული მომინანქრებისა და დამუშავების ცენტრი’’მინანქარი“-ხელმძ.ვ. გორდელაძე
 31. მშენებლობის, არქიტექტურის და ექსპერტიზის ცენტრი-ხელმძ. მ. წიქარიშვილი
 32. სამთო ელექტრომექანიკის ს/კვლ. ცენტრი -ხელმძ. მ. გელენიძე
 33. მანქანათა მოწყობილობების ავტომატიზებული მართვის სისტემების ს/საინჟ. ცენტრი-ხელმძ. ზ. მიქაძე
 34. რკინიგზის ტრანსპორტის საშუალებების და ინფრასტრუქტურის ს/საინჟ. ცენტრი ხელმძ. თ. გრიგორაშვილი
 35. ინვესტიციების მოზიდვისა და მართვის ს/ს ცენტრი- ხელმძ. ბ. ფარცვანია
 36. ელექტრომეტალურგიის ს/ს ცენტრი-ხელმძ. ბ. მაისურაძე
 37. ტექნიკური ექსპერტიზა და უსაფრთხოება მშენებლობაში-ხელმძ. ლ. ზამბახიძე
 38. ენერგეტიკის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ს/კვლ. ცენტრი-ხელმძ. დ. ჩომახიძე
 39. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ს/ტექ. ცენტრი-ხელმძ. მ. ლორთქიფანიძე
 40. უტილიზაციის ს/ს ცენტრი-ხელმძ. რ. კოკილაშვილი
 41. მოდელირების და მართვის ს/ს ცენტრი- ხელმძ.თ. ობგაძე
 42. ქართული ენის ტექნოლოგიზების ს/ს ცენტრი- ხელმძ. კ. ფხაკაძე
 43. სამრეწველო ბიოეკოტექნოლოგიების ს/ს ცენტრი-ხელმძ ლ. სახვაძე
 44. სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის მართვის ს/ს ცენტრი- ხელმძ. თ. მეგრელიძე
 45. დანაფარებისა და ნანონაწილაკების ელექტროქიმიურ ტექნოლოგიების ცენტრი- ხელმძ თ.აგლაძე
 46. წყლის ხარისხისა და ტექნოლოგიების სამეცნ. ცენტრი-ხელმძ. ც. კურცხალია
 47. ბირთვული ინჟინერიის ცენტრი-ხელმძ. ნ. შარმაზანაშვილი.
 48. IT კონსალტინგის ს/კ ცენტრი-ხელმძ. გ. სურგულაძე
 49. თბოტექნიკის ს/ს საინჟინრო ცენტრი-ხელმძ. ა. ბეროშვილი
 50. სამედიცინო ბიოტექნოლოგიისა და ბიოინჟინერიის ცენტრი-ხელმძ. რ. ქაცარავა
 51. საინჟინრო მომსახურების ცენტრი-ხელმძ. გ. გოლეთიანი
 52. შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების კვლევების საერთაშორისო ცენტრი- ხელმძ.დ. აფციაური
 53. ინტელექტუალური სენსორების კვლევითი ცენტრი-ხელმძ. ნ. მღებრიშვილი