დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/367
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათი დეკანის მოადგილის და ფაკულტეტის მენეჯერის ხელფასის გაზრდის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/363
სტუ-ის სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/362
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტის, თეიმურ ორუჯოვის განცხადების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/361
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათი „აგრარული ტექნოლოგიების“ ფაკულტეტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად პროფ. ლია ამირანაშვილის წარდგენის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/360
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათი „აგროინჟინერიის“ ფაკულტეტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად პროფ. ირაკლი ყრუაშვილის წარდგენის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/359
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/358
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/357
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/356
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/355
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის მიერ მოიხსენებითი ბარათის წარდგინების საფუძველზე დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/354
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული (მოდულური) საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/353
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/352
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/351
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/350
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოების დამტკიცების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/349
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტ ლ. რატიანის განცხადების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/348
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/347
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანამთმშენებლობის ფაკულტეტის კვების ინდუსტრიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორ ლ. ტაბატაძის განცხადების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/346
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ბიოსამედიცინო ინჟინერინგის დეპარტამენტში კონკურსის გამოცხადების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/345
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის სპეციალობის სტუდენტ ნ. უგრეხელიძის განცხადების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2441