დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

20-09-2018 . დადგენილება N01-05-04/251
დამატებით სემესტრში სასწავლო კურსის/კურსების განმეორებით გავლის შესახებ (


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/250
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მეოთხე კურსის №112487 ჯგუფის სტუდენტის, ქეთევან შალიკაშვილის განცხადების შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/249
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის ზღვის საინჟინრო გეოლოგიური განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტურ ადგილზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/248
სტუ-ის მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის დირექტორის არჩევასთან დაკავშირებით ჩატარებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების თაობაზე


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/247
2018-2019 სასწავლო წლისათვის პირველ სემესტრში მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/246
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/245
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/244
სამეცნიერო კვლევითი ერთეულის, ბიოტექნოლოგიის ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედგების შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/243
სტუ-ის ირ. ჟორდანიას სახელობის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის დირექტორის არჩევნებთან დაკავშირებით


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/242
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორის ალექსანდრე მალცევის განცხადების შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/241
სტუ-ის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის უფროსის, პროფ. ა. გიგინეიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/240
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. რ. ქუთათელაძის მოხსენებითი ბარათი პროფესორების 2018/2019 სასწავლო წელს მოწვევის შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/239
საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის, ირკლი სირანაშვილის ასოცირებულ პროფესორად მოწვევის შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/238
საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებლის, შორენა დეკანოსიძის ასოცირებულ პროფესორად მოწვევის შესახებ


12-09-2018 დადგენილება N01-05-04/234
2018 წლის 23 ივნისს გაზეთ „რეზონანსში“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების დამტკიცების შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/232
ალეკო ჯანგველაძის განცხადების შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/231
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტ თამაზ გიორგაძის განცხადების შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/230
პროფ. დ. ნატროშვილის მოხსენებითი ბარათი სტუდენტებისათვის გამოცდების საკითხების ახალი ვერსიების მოსამზადებლად დამატებით 5000 საათის გამოყოფის შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/229
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის (400 საათიანი აკადემიური დატვირთვით) თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/228
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2325