დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

13-02-2019 დადგენილება N01-05-04/37
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ პროექტის თაობაზე


13-02-2019 დადგენილება N01-05-04/36
სტუ-ის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულებიდან აკადემიური საბჭოს წევრის თანამდებობებზე არჩევნების დანიშვნის წესის შესახებ


13-02-2019 დადგენილება N01-05-04/35
„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის მართვის ორგანოების (მმართველი სუბიექტების) არჩევნების ჩატარების შესახებ“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) 2014 წლის 29 იანვრის N46 სხდომის N1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ პროექტის თაობაზე


13-02-2019 დადგენილება N01-05-04/34
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული (მოდულური) საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


13-02-2019 დადგენილება N01-05-04/33
სტუ-ის სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


13-02-2019 დადგენილება N01-05-04/32
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული (მოდულური) საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


13-02-2019 დადგენილება N01-05-04/31
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე ნ. ზაქარიაძის, ნ. გაგელიძისა და ა. ცერცვაძის მოწვევასთან დაკავშირებით


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/28
მელიორატორი-მელიორატორებისა და წყალსარგებლობის სპეციალისტების გადამზადების პროგრამის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/25
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/24
სტუ-ის პროფ. რ. იმედაძის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/23
ვიცე-რექტორის, პროფ. ლ. კლიმიაშვილის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/22
2018-2019 სასწავლო წელის მეორე სემესტრიდან სტუ-ის დოქტორანტურაში მიღების შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/21
სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე პირთა აკადემიური დატვირთვის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/20
სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/19
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ივ. ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/18
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ზ. წვერაიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/17
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. არაბიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/16
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ივ. ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/15
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ივ. ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/14
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ირ. გაბისონიას მოხსენებითი ბარათის შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2492