დადგენილებები

08-05-2017 დადგენილება N2408
სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2407
ბატონ ჰანს იორგ ალბრეხტისათვის სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2406
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2405
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2404
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დოქტორანტ ზ. სიმონიშვილისათვის სწავლის საფასურის დაფარვის ინდივიდუალური გრაფიკის დაწესების შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2403
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2402
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე პროფესორ გივი ლობჟანიძის სახელობის აუდიტორიის გახსნის შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2401
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მესამე კურსის N108455 ჯგუფის სტუდენტ ვლადიმერ ბაციკაძის განცხადების შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2400
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან თბოტექნიკის სასწავლო-სამეცნიერო საინჟინრო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2399
სტუ-ის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრობის კანდიდატურების წარმოდგენის შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2398
სტუ-ის სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქციის ცვლილებების შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2397
სტუ-ში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2392
ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის მოდიფიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამების და სასწავლო კურსის პროგრამების (სილაბუსების) დამტკიცების შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2391
გიორგი ჩაჩავას განცხადების შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2390
გიორგი მაღლაკელიძის განცხადების შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2389
ნიკოლას სიხარულიძის დედის (რწმუნებული) ნანა ტატანაშვილის განცხადების შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2388
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტების სწავლის საფასურის ნაწილობრივ დაფინანსებასთან დაკავშირებით


21-04-2017 დადგენილება N2387
საერთაშორისო კონფერენციის „მეცნიერება და რელიგიის“ ჩატარების შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2386
სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. დ. გურგენიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2385
სტუ ნეტTV ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილებები 1 - 20 სულ 1827

ბანერები