დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/297
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორის, ჯ. ხუბუას განცხადების შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/295
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანის, ო. გელაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/294
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პირველი კურსის მაგისტრანტის, არჩილ ჭოველიძის განცხადების შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/293
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანის, ნ. წერეთლის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/292
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანის, ნ. წერეთლის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/291
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ საპატიო სიგელით დაჯილდოებულებზე სტუ-ის მიერ ფულადი ჯილდოს გაცემის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/290
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. დ. გურგენიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/289
სტუ-ის დიზაინის საერთაშორისო სკოლის ხელმძღვანელის, ნ. შავიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/288
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მეორე კურსის მაგისტრანტის, ნიკო კურდღელიას განცხადების შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/287
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანის, ნ. წერეთლის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/286
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანის, ო. გელაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/285
დოქტორანტ ი. ჯანგავაძისა და დოქტორანტ ა. გეთაშვილისათვის გეგმიურ ვადაზე ადრე დაცვის უფლების მიცემის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/284
დოქტორანტის მიერ კოლოკვიუმი II-ის ჩატარების გადავადების შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/283
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ბარათი პროფესორების 2018/2019 სასწავლო წელს მოწვევის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/282
სტუ-ის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ინჟინერპროგრამისტის, მალხაზ სულაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/281
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, ივ. ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/280
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დეკანის, გია არაბიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/279
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/278
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/277
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2372