დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/151
სტუ-ის მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით გამოსაცხადებელი კონკურსისთვის დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/150
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისთვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/149
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისთვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/148
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტ ვაჟა ოთარაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/147
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუდენტ ალექსანდრე კასრაძის ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/146
სტუ-ის სატრანპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/145
სტუ-ის სატრანპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე ზაალ შარაშენიძის მოწვევის შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/144
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე თეოდორ კობუშის მოწვევის შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/143
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/142
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის #237 სასწავლო აუდიტორიისთვის მერაბ თევზაძის სახელის მინიჭების შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/141
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/140
სასწავლო პროცესის ზედამხედველობის სისტემის მართვისა და ექსპლუატაციის ჯგუფის გაუქმებისა და მულტიმედიური, საკონფერენციო და უსაფრთხოების სისტემების მართვისა და ექსპლუატაციის საუნივერსიტეტო ცენტრის შექმნის შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/138
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირების, ახალი პროგრამისა და მისი სახელმძღვანელოს დამტკიცების შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/137
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისთვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/136
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტთან დიგიტალიზაციისა და კომპიუტერული მოდელირების სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/135
სტუ-ის გაზმომარაგების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/133
ზოგიერთი ფაკულტეტისთვის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) სტუდენტების წარმომადგენლობის კვოტის გაზრდის თაობაზე


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/132
ახლადარჩეული აკადემიური საბჭოს შემადგენლობის ცნობის შესახებ


04-06-2019 დადგენილება N01-05-04/131
2018-2019 სასწავლო წლის მარტის, აპრილის, მაისის, ივნისის და ივლისის თვეებში სტუ-ის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტებისთვის სახელმწიფო სტიპენდიის შერჩევის წესისშესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/129
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის წარმომადგენელთა ერთი ჯგუფის წერილთან დაკავშირებით კომისიის შექმნის შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2600