დადგენილებები

23-05-2018 დადგენილება N01-05-04/121
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/120
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/119
სადოქტორო პროგრამის შეცვლის შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/118
სტივენ ფრიმენისათვის სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/117
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/116
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჯემალ ფუტკარაძის მოწვევის შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/115
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტთან „რეგიონალური კვლევების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/114
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მარტვის სისტემების ფაკულტეტზე არჩილ ჭირაქაძის მოწვევის შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/113
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მარტვის სისტემების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/112
დევიდ ჰიუისათვის სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/110
სტუ-ის დოქტორანტურის და სტუ-ის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/109
„სტრაიკპლაგიარიზმის“ გამოყენების წესების შესახებ


17-04-2018 დადგენილება N01-05-04/108
სტუ-ის ხარისხის უზრინველყოფის შიდა მექანიზმების დამტკიცების შესახებ


17-04-2018 დადგენილება N01-05-04/107
პროგრამის მოდიფიცირების შესახებ


17-04-2018 დადგენილება N01-05-04/106
ემერეტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისთვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


17-04-2018 დადგენილება N01-05-04/105
ემერეტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისთვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


17-04-2018 დადგენილება N01-05-04/104
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


17-04-2018 დადგენილება N01-05-04/103
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის სტუდენტ ალექსანდრე კანთელაძის სწავლის საფასურის დაფინანსების შესახებ


17-04-2018 დადგენილება N01-05-04/102
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორიის დებულების დამტკიცების შესახებ


17-04-2018 დადგენილება N01-05-04/101
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორიის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2200