დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/28
მელიორატორი-მელიორატორებისა და წყალსარგებლობის სპეციალისტების გადამზადების პროგრამის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/25
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/24
სტუ-ის პროფ. რ. იმედაძის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/23
ვიცე-რექტორის, პროფ. ლ. კლიმიაშვილის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/22
2018-2019 სასწავლო წელის მეორე სემესტრიდან სტუ-ის დოქტორანტურაში მიღების შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/21
სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე პირთა აკადემიური დატვირთვის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/20
სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/19
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ივ. ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/18
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ზ. წვერაიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/17
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. არაბიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/16
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ივ. ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/15
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ივ. ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/14
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ირ. გაბისონიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


22-01-2019 დადგენილება N01-05-04/13
სტუ-ის სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო-საგამომცემლო სბჭოს დებულებისა და ამავე საბჭოს შემადგენლობის განახლების შესახებ


22-01-2019 დადგენილება N01-05-04/11
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის 2018 წლის 25 დეკემბრის N6 ოქმიდან ამონაწერი


22-01-2019 დადგენილება N01-05-04/08
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული (მოდულური) საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


22-01-2019 დადგენილება N01-05-04/07
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. რ. ქუთათელაძის სამსახურებრივი ბარათის შესახებ


22-01-2019 დადგენილება N01-05-04/06
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. რ. ქუთათელაძის სამსახურებრივი ბარათის შესახებ


22-01-2019 დადგენილება N01-05-04/04
სტუ-ის დოქტორანტებისათვის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის ვადების შესახებ


22-01-2019 დადგენილება N01-05-04/03
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობების დაკავების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2478