დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

27-12-2018 დადგენილება N01-05-04/385
ზ. ტიტვინიძის „ნამუშევართა კატალოგის“ გამოცემის საკითხი


27-12-2018 დადგენილება N01-05-04/384
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


27-12-2018 დადგენილება N01-05-04/383
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


27-12-2018 დადგენილება N01-05-04/382
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


27-12-2018 დადგენილება N01-05-04/381
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


27-12-2018 დადგენილება N01-05-04/379
სტუ-ის ადამიანის პარანორმალური შესაძლებლობების კვლევის სამეცნიერო ცენტრისათვის ზ. ბედიას სახელის მინიჭების შესახებ


27-12-2018 დადგენილება N01-05-04/378
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დიზაინის საერთაშორისო სკოლის დებულების განხილვის შესახებ


27-12-2018 დადგენილება N01-05-04/377
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2019 წლის ნაერთი ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შესახებ


27-12-2018 დადგენილება N01-05-04/376
ანტვერპენის მენეჯმენტის სკოლის დირექტორის ქ-ნი მაკა დე ლამეიორის სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე მოწვევის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/375
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/373
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/372
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ო. გელაშვილის მოხსენებითი ბარათი ნ. ბაქრაძის განცხადებასთან დაკავშირებით


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/370
სტუ-ის სატრანსპორტოი და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/369
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, თ. ჭანტურიას ხელფასის გაზრდის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/368
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის ცენტრის დებულებაში შეტანილი ცვლილების დამტკიცების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/367
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათი დეკანის მოადგილის და ფაკულტეტის მენეჯერის ხელფასის გაზრდის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/363
სტუ-ის სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/362
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტის, თეიმურ ორუჯოვის განცხადების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/361
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათი „აგრარული ტექნოლოგიების“ ფაკულტეტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად პროფ. ლია ამირანაშვილის წარდგენის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/360
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათი „აგროინჟინერიის“ ფაკულტეტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად პროფ. ირაკლი ყრუაშვილის წარდგენის შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2456