დადგენილებები

02-06-2017 დადგენილება N2436
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2435
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2434
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2433
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2432
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2431
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2430
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორის გუგული დარცმელიასღირსების ორდენზე წარდგენის შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2429
სტუ-ის საპატიო დიპლომებით დაჯილდოების შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2428
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის არქეოლოგიის და საქართველოს ისტორიის დეპარტამენტთან სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორიის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2427
სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) ფორმის და სილაბუსების განხილვისა და დამტკიცების წესის შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2426
ბაკალავრიატის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა „არქიტექტურის“ დამტკიცების შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2424
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა „კავკასიამცოდნეობის“ დამტკიცების შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2422
დოქტორანტურის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა „მდგრადი ურბანისტიკის“ დამტკიცების შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2421
ბაკალავრიატის მოდიფიცირებული ინგლისურენოვანი სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) −„შესავალი ერგონომიკაში“ დამტკიცების შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2420
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად ასარჩევ კონკურსში კანდიდატის წარდგენის შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2419
საზოგადოებრივი ურთიერთობების აკადემიური დეპარტამენტის შექმნისა და დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშვნის შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2415
სადოქტორო პროგრამა „საინჟინრო ფიზიკის” ხელმძღვანელის შეცვლის შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2414
სამაგისტრო პროგრამა „საინჟინრო ფიზიკის” ხელმძღვანელის შეცვლის შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2411
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით


08-05-2017 დადგენილება N2410
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სისტემაში არსებული ზოგიერთი დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის, ინსტიტუტის/ცენტრის სტატუსის განსაზღვრის შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 1853

ბანერები