დადგენილებები

19-09-2017 დადგენილება N2563
სტუ-ის სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2562
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე კულტუროლოგიის ინსტიტუტის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2561
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2560
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2559
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე სისხლის სამართლის, საჯარო სამართლის და კერძო სამართლის აკადემიური დეპარტამენტების შექმნისა და ხელმძღვანელების დანიშვნის შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2558
2017-2018 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში (საშემოდგომო მიღება) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2557
ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული მოდიფიცირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცებისშესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2556
ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული, მოდიფიცირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისდამტკიცების შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2555
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული მოდიფიცირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისდამტკიცების შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2554
ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული მოდიფიცირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცებისშესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2553
ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული მოდიფიცირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცებისშესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2550
2017 წლის 12 აგვისტოს აკადემიური საბჭოს N2544 დადგენილების "ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და მათი ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2549
სასწავლო კურსის (საგნის) კოდის მინიჭების წესის შესახებ


11-09-2017 დადგენილება N2547
2017 წლის 5 ივლისის გაზეთ „რეზონანსში“ გამოქვეყნებულ სტუ-ის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ კანდიდატებთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ


11-09-2017 დადგენილება N2546
სტუ-ის აკადემიურ, წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) წევრებთან, ვიცე-რექტორთან, რექტორის მოადგილესთან, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან, ხარისხის სამსახურის უფროსებთან, ფაკულტეტების დეკანებთან და დეკანის მოადგილეებთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ


11-09-2017 დადგენილება N2545
2017 წლის 5 ივლისის გაზეთ „რეზონანსში“ გამოქვეყნებულ სტუ-ის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების თაობაზე


12-08-2017 დადგენილება N2544
გამოკითხვის წესით ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და მათი ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ


10-08-2017 დადგენილება N2541
სტუ-ს სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქციის ცვლილებების შესახებ


10-08-2017 დადგენილება N2540
სტუ-ში 2017-2018 სასწავლო წლის დაწყების თარიღის განსაზღრის შესახებ


10-08-2017 დადგენილება N2539
ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის „დიზაინის“ ინგლისურენოვანი მოდიფიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 1946

ბანერები