დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

04-06-2019 დადგენილება N01-05-04/131
2018-2019 სასწავლო წლის მარტის, აპრილის, მაისის, ივნისის და ივლისის თვეებში სტუ-ის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტებისთვის სახელმწიფო სტიპენდიის შერჩევის წესისშესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/129
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის წარმომადგენელთა ერთი ჯგუფის წერილთან დაკავშირებით კომისიის შექმნის შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/128
ახლადარჩეული აკადემიური საბჭოს შემადგენლობის ცნობის შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/127
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/126
სტუ-ის სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/125
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტთან კულტურის, ხელოვნების, ვიზუალური კომუნიკაციის სასწავლო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/124
დოქტორანტის კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/123
სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/122
მთის ბიოორგანული სასურსათო პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის პოზიციაზე კობა კობალაძის მოწვევის შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/121
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/120
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე ნოდარ მერაბიშვილის მოწვევის შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/119
ალექსანდრე ოთარაშვილის ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/118
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დოქტორანტ ალექსანდრე გორგოშიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/117
დავით ჯაფარიძის ერთი თვის ხელფასით დაჯილდოების შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/116
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/115
შუასემესტრული გამოცდების გადაბარების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/114
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 5 მარტის N01-05-04/56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/113
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/112
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/111
სტუ-ის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტში კონკურსის გამოცხადების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2581