დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

21-08-2019 დადგენილება N01-05-04/237
ტიციანო კამპორეზისათვის სტუ-ის საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების შესახებ


21-08-2019 დადგენილება N01-05-04/235
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


21-08-2019 დადგენილება N01-05-04/234
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დაკავების შესახებ


21-08-2019 დადგენილება N01-05-04/233
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის დებულებაში ცვლილების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/230
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მათემატიკის დეპარტამენტში ა. მშვენიერაძის მოწვევის შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/229
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველსაყოფის სამსახურის არყოფნის შემთხვევაში შესაბამის დოკუმენტზე ხელის მოწერის უფლების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/228
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/227
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/226
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/225
საბაკალავრო ნაშრომის ინსტრუქციაში ცვლილების შეტანის შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/224
კოსტავას N 75 სახლის ფასადზე მემორიალური დაფის გაკეთების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/223
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/222
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/221
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის გამოთვლითი მათემატიკის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობის დაკავების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/220
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში პროფესიული მასწავლებლის სამსახურში აყვანის წესის დამტკიცების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/219
საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/218
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/217
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/216
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისთვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/215
სტუ-ის ჟიული შარტავას სახელობის სახელმწიფო პოლიტიკისა და მართვის პრობლემების საფაკულტეტთაშორისო ცენტრის რეორგანიზაციის შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2691