დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

03-10-2018 დადგენილება N01-05-04/255
სტუ-ის დოქტორანტურაში მიღების შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/252
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის ჯ. გაბელიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


20-09-2018 . დადგენილება N01-05-04/251
დამატებით სემესტრში სასწავლო კურსის/კურსების განმეორებით გავლის შესახებ (


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/250
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მეოთხე კურსის №112487 ჯგუფის სტუდენტის, ქეთევან შალიკაშვილის განცხადების შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/249
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის ზღვის საინჟინრო გეოლოგიური განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტურ ადგილზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/248
სტუ-ის მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის დირექტორის არჩევასთან დაკავშირებით ჩატარებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების თაობაზე


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/247
2018-2019 სასწავლო წლისათვის პირველ სემესტრში მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/246
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/245
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/244
სამეცნიერო კვლევითი ერთეულის, ბიოტექნოლოგიის ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედგების შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/243
სტუ-ის ირ. ჟორდანიას სახელობის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის დირექტორის არჩევნებთან დაკავშირებით


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/242
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორის ალექსანდრე მალცევის განცხადების შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/241
სტუ-ის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის უფროსის, პროფ. ა. გიგინეიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/240
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. რ. ქუთათელაძის მოხსენებითი ბარათი პროფესორების 2018/2019 სასწავლო წელს მოწვევის შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/239
საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის, ირკლი სირანაშვილის ასოცირებულ პროფესორად მოწვევის შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/238
საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებლის, შორენა დეკანოსიძის ასოცირებულ პროფესორად მოწვევის შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/237
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტის გიზო მერკვილაძის განცხადების შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/236
სტუ-ის თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის ხელმძღვანელის მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/235
2018 წლის 31 ივლისის გაზეთ „რეზონანსში“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამადებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების დამტკიცების შესახებ


12-09-2018 დადგენილება N01-05-04/234
2018 წლის 23 ივნისს გაზეთ „რეზონანსში“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების დამტკიცების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2333