დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/317
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტ თამაზ გიორგაძის სწავლის საფასურის შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/316
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე თამარ კაჭარავას მოწვევის შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/315
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუდენტ ნოდარ ცაგარეიშვილის სწავლის ვადის გაგრძელების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/314
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის პროფესორ თეიმურაზ ჭეიშვილის სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/313
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის პროფესორ ჯემალ შენგელიას სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/312
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტ ნოდარ გურჯაძისათვის სემესტრის დამატების უფლების მიცემის შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/311
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუდენტ ირაკლი წიქარიშვილის განცხადების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/310
სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/309
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/308
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/307
დოქტორანტისათვის ყოველკვირეული, შუასემესტრული ტესტირებების და დასკვნითი გამოცდების დისტანციურად ჩაბარების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/306
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის სტატუს შეჩერებული სტუდენტის, ალექსანდრე ზოზიაშვილის განცხადების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/305
სახანძრო უსაფრთხოების სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის შექმნისა და მისი წესდების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/304
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორთა მოწვევის შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/303
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე პროფესორებისათვის სახელმძღვანელოებზე მუშაობისათვის განკუთვნილი საჭირო საათების აკადემიურ დატვირთვაში ჩათვლის შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/302
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე პროფესორთათვის ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/301
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე პროფესორთა მოწვევის შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/300
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სტრუქტურაში სამეცნიერო და ინოვაციური კვლევების მართვისა და ორგანიზაციის სათავო ინსტიტუტის შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/299
სტუ-ის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტში თეიმურაზ დადიანის მოწვევის შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/298
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სადოქტორო ინგლისურენოვანი პროგრამის მესამე წლის სწავლების სტუდენტ თოჰიდ თალებიფარის ფინანსური ვალდებულების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2773