დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/202
2018-2019 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით შიდა მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/201
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/200
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტ სოფიო შინჯიკაშვილისათვის სამაგისტრო ნაშრომის სკაიპის მეშვეობით დაცვის უფლების მიცემის შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/199
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/198
სტუ-ის ბიოტექნოლოგიის ცენტრში კონკურსის გამოცხადების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/197
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/196
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/195
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/194
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/193
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/192
ქიმიის საბაკალვრო პროგრამის სასწავლო გეგმაში ტექნიკური ხარვეზის გასწორების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/191
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 26 ივნისის N704 დადგენილებით მიღებულ დებულებაში მაგისტრატურის შესახებ ცვლილების შეტანა


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/190
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/189
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/188
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინოვაციების ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/187
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დიდი ჯიხაიშის ნ. ნიკოლაძის სახელობის აგროინჟინერიისა და სასურსათო ტექნოლოგიების პროფესიული კოლეჯის დებულების დამტკიცების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/186
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე მალხაზ დოლიძის მოწვევის შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/185
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და ლიბერალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე შოთა ვადაჭკორიას მოწვევის შესახებ


17-07-2018 დადგენილება N01-05-04/182
2018-2019 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის შესახებ


17-07-2018 დადგენილება N01-05-04/181
2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან სტუ-ის დოქტორანტურაში მიღების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2282