დადგენილებები

27-03-2018 დადგენილება N01-05-04/92
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/83
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე ელენა ნიკოლაევას მოწვევის შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/82
სტუ-ის კომპიუტერული ქსელის მართვის ცენტრის განახლებული დებულების დამტკიცების შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/81
2018-2019 მეორე სემესტრში (საგაზაფხულო მიღება) მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/80
საინჟინრიო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორების მოწვევის შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/79
სტუ-ის ფაკულტეტების დეკანების მოხსენებითი ბარათების /შუამდგომლობების შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/78
სტუ-ის დიზაინის საერთაშორისო სკოლის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლდ გამოცხადებული კონკურსის შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/77
სტუ-ის საპატიო დიპლომებით დაჯილდოების შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/76
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ჭადრაკის წრის შემქნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/75
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე ელენე სორდიას მოწვევის შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/74
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე ნოდარ მერაბიშვილის მოწვევის შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/73
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტთან ჩინეთის კვლევითი ინსტიტუტის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცებისშესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/72
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე კობა ყალიჩავას მოწვევის შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/71
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ზოგიერთი ფაკულტეტის დებულების განხილვის შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/70
სტუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებელ კონკურსში მონაწილე კანდიდატის, პროფ. ირმა ინაშვილის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/69
სტუ-ის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2024 წწ.) შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/68
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 დეკემბრის N1828 დადგენილებასა და სტუ-ის ფაკულტეტის მართვის ორგანოების (მმართველი სუბიექტები) არჩევნების ჩატარების შესახებ დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/67
2018-2019 სასწავლის წლის მეორე სემესტრში (საგაზაფხულო მიღება) საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/66
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობებეის ფაკულტეტზე ალექსანდრე ჩხიტაურის მოწვევის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/65
აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2165

ბანერები