დადგენილებები

29-01-2018 დადგენილება N2698
ხარკოვის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორისათვის სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


29-01-2018 დადგენილება N2697
სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსი) − „სწავლების მეთოდები და განათლების მენეჯმენტის“ მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-01-2018 დადგენილება N2696
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცების შესახებ


29-01-2018 დადგენილება N2695
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


08-01-2018 დადგენილება N2693
2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრისათვის სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2692
„სტუ-ში აკადემიური დატვირთვების გაანგარიშებისა და განაწილების ინსტრუქციაში“ ცვლილებების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2691
სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციისცვლილებების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2688
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ო. გელაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2686
ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და მათი ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2685
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტთან სამშვიდობო განათლების ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2684
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ნ. წერეთლის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2683
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან საინფორმაციო უსაფრთხოების სისტემების, ქსელების, პროფესიონალური გახმოვანების და საკონფერენციო სისტემების დაპროექტების და ექსპლუატაციის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2682
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2681
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტთან ბიონანოკერამიკისა და ნანოკომპოზიტების ტექნოლოგიის ინსტიტუტის შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2680
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის პროფ. დ. ჯინჭარაძის აკადემიურ დატვირთვასთან დაკავშირებით


27-12-2017 დადგენილება N2679
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის გარემოსდაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის დანიშვნის შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2678
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2677
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ო. გელაშვილის მოხსენებითი ბართის შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2676
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება №2675
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ირ. გაბისონიას მოხსენებითი ბარათის შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2076

ბანერები