დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/76
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული (მოდულური) საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის ცვლილების შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/75
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული (მოდულური) საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/74
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე მანანა თავხელიძის მოწვევის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/73
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტ მარიამ შერმაზანაშვილის სწავლის საფასურის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/72
დამატებით სემესტრში სასწავლო კურსის/კურსების განმეორებით გავლის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/69
სტუ-ის IT ინფრასტრუქტურისა და სერვისების შემდგომი განვითარების შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/68
2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში (საგაზაფხულო მიღება) მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/67
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მოწვეული ასოც. პროფ. ლია ქისიშვილისთვის ორმაგი სარგოს მიცემის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/66
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის გარემოსდაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტისთვის ვიქტორ ერისთავის სახელის მინიჭების შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/65
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სასურსათო პროდუქტების წარმოების ინჟინერიის დეპარტამენტის შექმნის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/64
სტუ-ის კომპიუტერული ინჟინერიის აკადემიურ დეპარტამენტში ბესიკ კეკელიას მოწვევის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/63
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით გამოსაცხადებელი კონკურსისთვის დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/62
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე ვლადიმერ ვარდოსანიძის მოწვევის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/61
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/60
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფ. გ.გაგოშიძის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსად წარდგენის შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/59
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 18 ოქტომბრის N01-05-04/269 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/58
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 10 ნოემბრის N2628 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/57
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე PR ტექნოლოგიების სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/56
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაღალი სიზუსტის მექატრონული ტექნოლოგიების დამუშავება-ტესტირების საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/55
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, პროფ.ივ.ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათიდადგენილებები 1 - 20 of 2530