დადგენილებები

08-02-2017 დადგენილება N2310
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვ. პროფესორის როზეტა ასათიანის განცხადების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2309
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფ. კობა სოხაძის განცხადების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2308
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის N501 „საწარმოო ტექნოლოგიური მანქანებისა და მექატრონიკის დეპარტამენტიდან“-დან სტრუქტურული ერთეულის (ყოფილი N56 კათედრა) გამოყოფისა და მის ბაზაზე სამშენებლო ფაკულტეტზე დეპარტამენტის შექმნის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2307
სტუ-ის დოქტორანტურის დებულების პროექტში დამატების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2306
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2305
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ი. გაბისონიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2304
სტუ-ის პროფ. გ. მიქიაშვილის განცხადების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2303
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2302
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2301
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2300
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის პირველი კურსის დოქტორანტ ე. ბჟინავას განცხადების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2299
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ზ. წვერაიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2298
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის წყალმომარაგების, წყალარინების, თბოაირმომარაგების და შენობების საინჟინრო აღჭურვის დეპარტამენტის პროფ. გ. სოსელიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


25-01-2017 დადგენილება N2296
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დოქტორანტ მ. ჭუმბურიძის განცხადების შესახებ


25-01-2017 დადგენილება N2292
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მეორე კურსის N151506 ჯგუფის სტუდენტ ნ. ბერაიას განცხადების შესახებ


25-01-2017 დადგენილება N2291
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


25-01-2017 დადგენილება N2290
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორის, თ. გრიგორაშვილის განცხადების შესახებ


25-01-2017 დადგენილება N2289
სათბობის, ენერგეტიკული დანადგარების და სამშენებლო მასალების თბური დიაგნოსტიკის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


25-01-2017 დადგენილება N2288
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის პირველი კურსის N0002 ჯგუფის დოქტორანტ თ. ზაკალაშვილის განცხადების შესახებ


25-01-2017 დადგენილება N2287
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათის შესახებდადგენილებები 1 - 20 სულ 1735

ბანერები