ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

06/19/2019 ბრძანება N01-09-10/142
სტუ-ის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) აგრარული მეცნიერების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალიდან წარმომადგენლის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

06/17/2019 ბრძანება N01-09-14/1892
სტუ-ის 2019 წლის 7 ივნისის N01-09-14/1842 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ

06/07/2019 ბრძანება N01-09-14/1842
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

06/05/2019 ბრძანება N01-09-10/130
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ

05/22/2019 ბრძანება N01-09-10/116
2018-2019 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის შუასემესტრული გამოცდების გადაბარების შესახებ

05/22/2019 ბრძანება N01-09-10/105
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2019 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ

05/22/2019 ბრძანება N01-09-10/104
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ

05/13/2019 ბრძანება N01-09-10/96
სტუ-ის დიზაინის საერთაშორისო სკოლიდან აკადემიურ საბჭოსა და წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის შესახებ

05/07/2019 ბრძანება N 01-09-10/90
სტუ-ის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულებიდან აკადემიური საბჭოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოში (სენატში) წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის შესახებ

05/02/2019 ბრძანება N01-09-10/87
სტუ-ში 2019 წლის გაზაფხულზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით, ტესტირების ჩატარების შესახებ

04/25/2019 ბრძანება N01-09-10/77
კონკურს "კრეათონი - ფიროსმანი ციფრულ სივრცეში" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა მონაწილეობის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

03/28/2019 ბრძანება N01-09-11/04
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ

03/11/2019 ბრძანება N01-09-10/45
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 27 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შეხაებ

03/07/2019 ბრძანება N01-09-14/708
2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან დოქოტორანტურაში ჩარიცხვის სესახებ

03/04/2019 ბრძანება N01-09-10/37
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძლების შესახებ

02/11/2019 ბრძანება N01-09-10/24
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობის) შესახებ

02/11/2019 ბრძანება N01-09-10/23
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ

02/11/2019 ბრძანება N01-09-10/22
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ

02/11/2019 ბრძანება N01-09-10/21
"კომისიის შექმნის შესახებ" სტუ-ს 2012 წლის 12 მარტის N29 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

01/25/2019 ბრძანება N05-04-11/55
სტუ-ს დიზაინის საერთაშორისო სკოლაში ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


ბრძანებები 1 - 20 სულ 781
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო