ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

08/02/2018 ბრძანება N01-09-10/151
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ

08/02/2018 ბრძანება N01-09-10/150
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ

07/24/2018 ბრძანება N01-09-10/145
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ

07/19/2018 ბრძანება N01-09-10/141
მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შიდა მონიტორინგის ჯგუფის შექმნის შესახებ

07/13/2018 ბრძანება N01-09-14/1701
2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ

07/03/2018 ბრძანება N01-09-10/136
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ

06/19/2018 ბრძანება N01-09-11/06
კონფერენციის ჩატარების შესახებ

06/08/2018 ბრძანება N01-09-14/1293
ბრძანება N01-09-14/1293 ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

06/05/2018 ბრძანება N01-09-10/112
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ

05/29/2018 ბრძანება N01-09-14/1194
პროფესიულ სტუდენტთა ჩარიცხვის შესახებ

05/28/2018 ბრძანება N01-09-10/105
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ

05/28/2018 ბრძანება N01-09-10/104
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2018 წლის 30 მაისიდან (საგაზაფხულიო მიღება) ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ

05/22/2018 ბრძანება N01-09-10/91
სტუ-ში 2018 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტების ჩასარიცხად საჭირო დოკუმენტაციის ნუსხა და წარდგენის ვადების შესახებ

05/08/2018 ბრძანება N01-09-14/1025
2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ

05/04/2018 ბრძანება N01-09-10/76
სტუ-ის 2015 წლის 05 ნოემბრის N223 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის და "მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე შიდა მონიტორინგის ჯგუფის" შექმნის შესახებ

05/02/2018 ბრძანება N01-09-10/73
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პროფესიულ საგანმანათელობლო პროგრამებზე პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით სტუ-ში 2018 წლის გაზაფხულზე ტესტირების ჩატარების შესახებ

04/30/2018 ბრძანება N01-09-10/72
"თამბაქოს კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა გათვალისწინებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

04/26/2018 ბრძანება N01-09-10/65
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკისა და მისი ფილიალებით სარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ

04/20/2018 ბრძანება N01-09-10/59
2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში ინტენსიური სასწავლო კურსების გავლის შესახებ

04/20/2018 ბრძანება N05-04-11/366
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით გამოცხადებული კონკურსისათვის საკონკურსო კომისიიის შექმნის შესახებ


ბრძანებები 1 - 20 სულ 712
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო