ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

11/27/2018 ბრძანება N01-09-10/281
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ

11/26/2018 ბრძანება N01-09-10/279
საქართველოს ტექნიკური უნივერიტეტის 2018 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ

11/16/2018 ბრძანება N01-09-10/275
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ

11/15/2018 ბრძანება N01-09-10/273
სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ

11/13/2018 ბრძანება N01-09-10/265
სასწავლო პროცესის მართვის შემდგომი სრულყოფისა და სტუდენტის/კურსდამთავრებულის პირადის საქმის წარმოების შესახებ

11/09/2018 ბრძანება N01-09-14/3464
მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ

11/01/2018 ბრძანება N01-09-10/252
2018/2019 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში ინტენსიური სასწავლო კურსების გავლის შესახებ

10/31/2018 ბრძანება N01-09-10/251
სტუ-ს 2018 წლის 26 ოქტომბრის N01-09-10/240 ბრძანების ცვლილების შესახებ

10/31/2018 ბრძანება N01-09-10/248
სტუ-ში 2018 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტტათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ

10/26/2018 ბრძანება N01-09-10/240
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ, რომელებზეც სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო

10/16/2018 ბრძანება N01-09-14/2931
სტუ-ის 2018 წლის 3 ოქტომბრის N01-09-14/2652 ბრზანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ

10/15/2018 ბრძანება N01-09-10/215
სტუდენტთა სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ

10/09/2018 ბრძანება N01-09-14/2765
დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ

10/06/2018 ბრძანება N01-09-10/176
2018-2019 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

10/05/2018 ბრძანება N01-09-14/2729
2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ

10/03/2018 ბრძანება N01-09-14/2652
მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ

10/03/2018 ბრძანება N01-09-10/199
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 27 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ

10/02/2018 ბრძანება N01-09-10/197
სამაგისტრო პროგრამაზე დამატებითი ჩარიცხვის შესახებ

10/01/2018 ბრძანება N01-09-10/195
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ

09/26/2018 ბრძანება N01-09-10/191
სტუდენტთა სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


ბრძანებები 1 - 20 სულ 748
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო