ბრძანებები

05/22/2018 ბრძანება N01-09-10/91
სტუ-ში 2018 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტების ჩასარიცხად საჭირო დოკუმენტაციის ნუსხა და წარდგენის ვადების შესახებ

05/08/2018 ბრძანება N01-09-14/1025
2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ

05/04/2018 ბრძანება N01-09-10/76
სტუ-ის 2015 წლის 05 ნოემბრის N223 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის და "მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე შიდა მონიტორინგის ჯგუფის" შექმნის შესახებ

05/02/2018 ბრძანება N01-09-10/73
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პროფესიულ საგანმანათელობლო პროგრამებზე პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით სტუ-ში 2018 წლის გაზაფხულზე ტესტირების ჩატარების შესახებ

04/30/2018 ბრძანება N01-09-10/72
"თამბაქოს კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა გათვალისწინებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

04/26/2018 ბრძანება N01-09-10/65
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკისა და მისი ფილიალებით სარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ

04/20/2018 ბრძანება N01-09-10/59
2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში ინტენსიური სასწავლო კურსების გავლის შესახებ

04/20/2018 ბრძანება N05-04-11/366
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით გამოცხადებული კონკურსისათვის საკონკურსო კომისიიის შექმნის შესახებ

04/17/2018 ბრძანება N01-09-11/03
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 86-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ

04/03/2018 ბრძანება N05-04-11/270
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პერსონალისთვის სამუშაო დროის ხანგრძლივობის განსაზღვრის შესახებ

03/27/2018 ბრძანება N01-09-10/38
მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შიდა მონიტორინგის ჯგუფის შექმნის შესახებ

03/16/2018 ბრძანება N01-09-10/30
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 27 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ

03/16/2018 ბრძანება N01-09-10/29
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან (საგაზაფხულო მიღება) ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მესამე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ

03/16/2018 ბრძანება N01-09-10/28
სტუ-ის 2017 წლის 17 ნოემბრის N218 ბრძანების ცვლილების შესახებ

03/09/2018 ბრძანება N01-09-14/236
2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ

02/27/2018 ბრძანება N01-09-10/19
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ

02/27/2018 ბრძანება N01-09-10/16
ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტის წერილობითი თანხმობის მისაღებად გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

02/27/2018 ბრძანება N01-09-10/16
ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წერილობითი თანხმობის მისაღებად გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

02/22/2018 ბრძანება N01-09-10/09
სტუედენტთა სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ

02/22/2018 ბრძანება N01-09-10/08
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


ბრძანებები 1 - 20 სულ 700
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო

ბანერები