ბრძანებები

22-02-2018 ბრძანება N01-09-10/08
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


16-02-2018 ბრძანება N01-09-10/03
სტუ-ს რექტორის 2016 წლის 28 მარტის N42 ბრძანების ცვლილების შესახებ


07-02-2018 ბრძანება N30
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


06-02-2018 ბრძანება N29
სტუ-ს "საქმისწარმოების ერთიანი წესი"-სა და საქმეთა ნაერთი ნომენკლატურის დამტკიცების შესახებ


02-02-2018 ბრძანება N25
სტუ-ს 2017 წლის 24 ნოემბრის N220 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


21-01-2018 ბრძანება N7
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


11-01-2018 ბრძანება N01
2017/2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


21-12-2017 ბრძანება N4783/05
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


19-12-2017 ბრძანება N239
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


05-12-2017 ბრძანება N4548/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


29-11-2017 ბრძანება N223
"კომისიის შექმნის შესახებ" სტუ-ს 2016 წლის 15 მარტის N38 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


20-11-2017 ბრძანება N4381/05
სტუ-ში 2017 წლის საშემოდგომო მიღებაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურებზე აპლიკანტების განაწილების მიზნით შექმნილი რანჟირების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ


18-11-2017 ბრძანება N218
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 27 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების პირველი სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


17-11-2017 ბრძანება N217
სტუ-ში 2017 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ


16-11-2017 ბრძანება N216
სტუ-ში 2017 წლის საშემოდგომო მიღებაზე საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიხსული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ


30-10-2017 ბრძანება N203
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან ჩარიცხული პოროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


25-10-2017 ბრძანება N202
სტუ-ში 2017 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პროეფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


24-10-2017 ბრძანება N199
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ


24-10-2017 ბრძანება N198
სტუ-ს აკადემიური საბჭოს წევრის ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ


13-10-2017 ბრძანება N3500/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებბრძანებები 1 - 20 of 681

ბანერები