ბრძანებები

20-04-2018 ბრძანება N05-04-11/366
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით გამოცხადებული კონკურსისათვის საკონკურსო კომისიიის შექმნის შესახებ


17-04-2018 ბრძანება N01-09-11/03
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 86-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ


03-04-2018 ბრძანება N05-04-11/270
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პერსონალისთვის სამუშაო დროის ხანგრძლივობის განსაზღვრის შესახებ


27-03-2018 ბრძანება N01-09-10/38
მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შიდა მონიტორინგის ჯგუფის შექმნის შესახებ


16-03-2018 ბრძანება N01-09-10/30
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 27 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


16-03-2018 ბრძანება N01-09-10/29
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან (საგაზაფხულო მიღება) ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მესამე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


16-03-2018 ბრძანება N01-09-10/28
სტუ-ის 2017 წლის 17 ნოემბრის N218 ბრძანების ცვლილების შესახებ


09-03-2018 ბრძანება N01-09-14/236
2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


27-02-2018 ბრძანება N01-09-10/19
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


27-02-2018 ბრძანება N01-09-10/16
ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტის წერილობითი თანხმობის მისაღებად გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ


27-02-2018 ბრძანება N01-09-10/16
ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წერილობითი თანხმობის მისაღებად გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ


22-02-2018 ბრძანება N01-09-10/09
სტუედენტთა სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


22-02-2018 ბრძანება N01-09-10/08
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


16-02-2018 ბრძანება N01-09-10/03
სტუ-ს რექტორის 2016 წლის 28 მარტის N42 ბრძანების ცვლილების შესახებ


07-02-2018 ბრძანება N30
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


06-02-2018 ბრძანება N29
სტუ-ს "საქმისწარმოების ერთიანი წესი"-სა და საქმეთა ნაერთი ნომენკლატურის დამტკიცების შესახებ


02-02-2018 ბრძანება N25
სტუ-ს 2017 წლის 24 ნოემბრის N220 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


21-01-2018 ბრძანება N7
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


11-01-2018 ბრძანება N01
2017/2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


21-12-2017 ბრძანება N4783/05
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებბრძანებები 1 - 20 of 693

ბანერები