ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

18-09-2019 ბრძანება N01-09-10/217
სამაგისტრო პროგრამებზე დამატებით ჩარიცხვის შესახებ


06-09-2019 ბრძანება N01-09-10/208
სტუდენტის აღდგენისა ან/და დამატებითი სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


06-09-2019 ბრძანება N01-09-10/207
სტუ-ის 2019 წლის 9 აგვისტოს N 01-09-10/193 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


04-09-2019 ბრძანება N01-09-10/206
მაგისტრატურის საპრეტენზიო კომისიებისა და საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ


27-08-2019 ბრძანება N01-09-10/201
ბაკალავრიატისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციის ვადების შესახებ


23-08-2019 ბრძანება N01-09-10/200
სტუ-ს 2019 წლის 09 აგვისტოს N01-09-10/197 ბრძანების ცვლილების შესახებ


09-08-2019 ბრძანება N01-09-10/197
2019-2020 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


09-08-2019 ბრძანება N01-09-10/196
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის სასწავლო განრიგის შესახებ


09-08-2019 ბრძანება N01-09-10/194
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


09-08-2019 ბრძანება N01-09-10/193
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


07-08-2019 ბრძანება N01-09-10/189
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


05-08-2019 ბრძანება N01-09-10/186
დოქტორანტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


01-08-2019 ბრძანება N01-09-10/181
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


25-07-2019 ბრძანება N01-09-10/176
2018 -2019 სასწავლო წლის ზაფხულის სემესტრში კურსების გავლის შესახებ


27-06-2019 ბრძანება N01-09-11/11
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" ჩატარების შესახებ


19-06-2019 ბრძანება N01-09-10/143
სტუ-ის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) ზოგიერთი ფაკულტეტიდან სტუდენტების წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის შესახებ


19-06-2019 ბრძანება N01-09-10/142
სტუ-ის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) აგრარული მეცნიერების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალიდან წარმომადგენლის არჩევნების დანიშვნის შესახებ


17-06-2019 ბრძანება N01-09-14/1892
სტუ-ის 2019 წლის 7 ივნისის N01-09-14/1842 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


07-06-2019 ბრძანება N01-09-14/1842
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


05-06-2019 ბრძანება N01-09-10/130
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებბრძანებები 1 - 20 of 797