ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

02-08-2018 ბრძანება N01-09-10/151
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ


02-08-2018 ბრძანება N01-09-10/150
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


24-07-2018 ბრძანება N01-09-10/145
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


19-07-2018 ბრძანება N01-09-10/141
მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შიდა მონიტორინგის ჯგუფის შექმნის შესახებ


13-07-2018 ბრძანება N01-09-14/1701
2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


03-07-2018 ბრძანება N01-09-10/136
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


19-06-2018 ბრძანება N01-09-11/06
კონფერენციის ჩატარების შესახებ


08-06-2018 ბრძანება N01-09-14/1293
ბრძანება N01-09-14/1293 ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


05-06-2018 ბრძანება N01-09-10/112
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


29-05-2018 ბრძანება N01-09-14/1194
პროფესიულ სტუდენტთა ჩარიცხვის შესახებ


28-05-2018 ბრძანება N01-09-10/105
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


28-05-2018 ბრძანება N01-09-10/104
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2018 წლის 30 მაისიდან (საგაზაფხულიო მიღება) ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


22-05-2018 ბრძანება N01-09-10/91
სტუ-ში 2018 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტების ჩასარიცხად საჭირო დოკუმენტაციის ნუსხა და წარდგენის ვადების შესახებ


08-05-2018 ბრძანება N01-09-14/1025
2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


04-05-2018 ბრძანება N01-09-10/76
სტუ-ის 2015 წლის 05 ნოემბრის N223 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის და "მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე შიდა მონიტორინგის ჯგუფის" შექმნის შესახებ


02-05-2018 ბრძანება N01-09-10/73
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პროფესიულ საგანმანათელობლო პროგრამებზე პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით სტუ-ში 2018 წლის გაზაფხულზე ტესტირების ჩატარების შესახებ


30-04-2018 ბრძანება N01-09-10/72
"თამბაქოს კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა გათვალისწინებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ


26-04-2018 ბრძანება N01-09-10/65
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკისა და მისი ფილიალებით სარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ


20-04-2018 ბრძანება N01-09-10/59
2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში ინტენსიური სასწავლო კურსების გავლის შესახებ


20-04-2018 ბრძანება N05-04-11/366
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით გამოცხადებული კონკურსისათვის საკონკურსო კომისიიის შექმნის შესახებბრძანებები 1 - 20 of 712