ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

27-11-2018 ბრძანება N01-09-10/281
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


26-11-2018 ბრძანება N01-09-10/279
საქართველოს ტექნიკური უნივერიტეტის 2018 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ


16-11-2018 ბრძანება N01-09-10/275
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


15-11-2018 ბრძანება N01-09-10/273
სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ


13-11-2018 ბრძანება N01-09-10/265
სასწავლო პროცესის მართვის შემდგომი სრულყოფისა და სტუდენტის/კურსდამთავრებულის პირადის საქმის წარმოების შესახებ


09-11-2018 ბრძანება N01-09-14/3464
მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ


01-11-2018 ბრძანება N01-09-10/252
2018/2019 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში ინტენსიური სასწავლო კურსების გავლის შესახებ


31-10-2018 ბრძანება N01-09-10/251
სტუ-ს 2018 წლის 26 ოქტომბრის N01-09-10/240 ბრძანების ცვლილების შესახებ


31-10-2018 ბრძანება N01-09-10/248
სტუ-ში 2018 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტტათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


26-10-2018 ბრძანება N01-09-10/240
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ, რომელებზეც სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო


16-10-2018 ბრძანება N01-09-14/2931
სტუ-ის 2018 წლის 3 ოქტომბრის N01-09-14/2652 ბრზანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


15-10-2018 ბრძანება N01-09-10/215
სტუდენტთა სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


09-10-2018 ბრძანება N01-09-14/2765
დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


06-10-2018 ბრძანება N01-09-10/176
2018-2019 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


05-10-2018 ბრძანება N01-09-14/2729
2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


03-10-2018 ბრძანება N01-09-14/2652
მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ


03-10-2018 ბრძანება N01-09-10/199
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 27 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


02-10-2018 ბრძანება N01-09-10/197
სამაგისტრო პროგრამაზე დამატებითი ჩარიცხვის შესახებ


01-10-2018 ბრძანება N01-09-10/195
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


26-09-2018 ბრძანება N01-09-10/191
სტუდენტთა სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებბრძანებები 1 - 20 of 748