05 თებ

ტრენინგი ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში

ა.წ. 6 თებერვლიდან მოცემული გრაფიკის მიხედვით ჩატარდება ტრენინგი უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთათვის
16 იან

ახალი წიგნები

2018 წლის დეკემბერში მიღებული ლიტერატურა
ყველა სიახლე

ელექტრონული წიგნები

ადაპტური სისტემები (ბ. შანშიაშვილი)
ადმინისტრაციულ-სახელმწიფოებრივი მართვის მეცნიერული საფუძვლები (ბ. შანშიაშვილი)
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემების NI Multisim და NI Ultiboard (მ. ბალიაშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი)
ავტომატიზებული მართვის მოდელები ლოგიკური და გრაფული მოდელები (გ. გოგიჩაიშვილი, გ. ჩაჩანიძე, ქ. ნანობაშვილი) 
ავტომატიზებული მართვის მოდელები: მონაცემთა რელაციური მოდელი (გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე)
ავტომატიზებული მართვის მოდელები: პეტრის ქსელები (გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე, დ. გულუა, მ. კაშიბაძე) 
ავტომატიზებული მართვის მოდელები. სტატისტიკური მოდელები (ქ. ყაჭიაშვილი)
ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა (გ.ფანცულაია, ზ.ქვათაძე, გ.გიორგაძე)
ალბათობის თეორიის ელემენტები (გ.ფანცულაია)
ამოცანათა კრებული C# შემსწავლელთათვის (თ. ბახტაძე)
არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიის მათემატიკური საფ-ბი (მ. ახობაძე)
არაორგანული ნაერთთა ძირითადი კლასები (თ. წივწივაძე, რ. კლდიაშვილი, ნ. ჩიგოგიძე)
არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიის მათემეტიკური საფუძვლები: არამკაფიო ალგორითმები (მ. ახობაძე)
აღწერითი სტატისტიკის, ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები (ტ. ბუაძე)
ბიზნეს-პროგრამების ექსპერტულ შეფასებებში გადაწყვეტილებათა მიღების მხარდამჭერი მეთოდები და მოდელები (ა. ფრანგიშვილი, გ. სურგულაძე, ი. ვაჭარაძე) 
ბიზნეს პროცესების მართვის მოდელები
     ნაწილი I  მენეჯმენტის მათემატიკური მოდელები (მ. თევდორაძე, ნ. პატიაშვილი, ნ. ლოლაშვილი,
     ნ. ლომინაძე, თ. ლომინაძე, თ. კაიშაური)
     ნაწილი II  ფასიანი ქაღალდები და მათთან დაკავშირებული მათემატიკური მოდელები
     (მ. თევდორაძე, ნ. ლოლაშვილი, მ. სალთხუციშვილი, ნ. ლომინაძე, თ. ლომინაძე, თ. კაიშაური,
     ნ. დავითაია)
ბიზნეს-პროცესების მოდელირება (ქ.ი. ყაჭიაშვილი) 
ბიზნეს-პროცესების მოდელირება პეტრის ქსელებით (გ. სურგულაძე, დ. გულუა, ე. თურქია)
ბიომეტრია (ე. ყუბანეიშვილი)
ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ი. გოცირიძე)
ბიოსიგნალების დამუშავების საფუძვლები (ა.ფაღავა) 
ბიოსიგნალების ციფრული დამუშავება (ე. ყუბანეიშვილი)
ბიოსტატისტიკა (ე. ყუბანეიშვილი)  
განაწილებული ბიზნეს სისტემების მონაცემთა საცავის პროგრამული უზრუნველყოფა (DataWarehouse-Soft) (გ. სურგულაძე, ლ. პეტრიაშვილი)
 
განაწილებილი სისტემის რესურსების მართვის პროცესის მოდელირებისა და ანალიზის ალგორითმები (DataWarehouse-PetNet) (გ. სურგულაძე, ლ. პეტრიაშვილი) 
გემის დიზელის ძრავას თბური გაანგარიშება (გ. მიქაძე, ზ. ბოგველიშვილი)
დამხმარე სახელმძღვანელო ტესტირებისთვის ზოგად ფიზიკაში (ა. გიგინეიშვილი, მ. ცირეკიძე, თ. ბჟალავა)
დაპროგრამება C++ ენაზე (რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე)
დაპროგრამება HASKELL ენაზე (მულტიმედიური პრეზენტაცია) (ა. ფრანგიშვილი, ზ. წვერაიძე, ო. ნამიჩეიშვილი)
დაპროგრამების ენა პასკალი (ი. აბულაძე) 
დაპროგრამების ვიზუალური მეთოდები და ინსტრუმენტები (ინტერფეისები და აპლიკაციები) SQL/QBE/BC++Builder (გ. სურგულაძე, თ. დოლიძე)
დაპროგრამების ვიზუალური მეთოდები და ინსტრუმენტები (UML, Borland_C++Builder) (გ. სურგულაძე) 
დაპროგრამების მეთოდები ინტერნეტისთვის (JAVA–2 და XML ენების ბაზაზე) (გ. სურგულაძე, მ. კიკნაძე) 
დაპროგრამების მეთოდები: საკურსო პროექტის მეთოდური სახელმძღვანელო (გ. სურგულაძე)
დაპროგრამების საფუძვლები (C–ენის ბაზაზე) (გ. სურგულაძე, ლ. პეტრიაშვილი)
დაპროგრამების საფუძვლები (C-ენის ბაზაზე, ნაწ.II) (გ. სურგულაძე)
დაპროგრამების ობიექტ–ორიენტირებული მეთოდი (გ. სურგულაძე)
დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნოლოგიები და მონაცემთა მენეჯმენტი (WPF, WF, WCF & Ms SQL Server)  (გ. სურგულაძე) 
დეტალების დამუშავების ელექტროფიზიკური და ელექტროქიმიური მეთოდები (ე. სემილეტოვა, ნ. ბაქრაძე, ნ. მენთეშაშვილი, რ. კასუმოვი)
"დიდი რუსიანობა" საქართველოში (XIX ს. პირველი ნახევარი) (ჰ. კუპრაშვილი) 
დინამიკური სისტემების იდენტიფიკაცია (ბ. შანშიაშვილი)
დოკუმენტბრუნვისა და მართვის ამოცანების ავტომატიზაცია (ნ. თოფურია)
ევროპის პოლიტიკური მმართველობის სისტემა (ჰ. კუპრაშვილი)
ევროპული გაერთიანების ისტორია ანტიკური სამყაროდან ევროკავშირამდე (ი. მეგრელიშვილი)
ეკონომიკა და მარკეტინგი (მ. ლომსაძე-კუჭავა, ხ. გიორგაძე)
ელემენტარული გეომეტრიული ამოცანების ამოხსნა არასტანდარტული მეთოდებით (გ. ფანცულაია, გ. გიორგაძე, ა. კვალიაშვილი) 
ელექტრონული ბიზნესისა და ელექტრონული კომერციის სისტემების მოდელირება და დაპროექტება (ე. თურქია)
ელექტროპნული მანქანების მოკლე კურსი (ბ. დაღუნდარიძე)
ეროვნული უსაფრთხოება თუ ეროვნული უშიშროება?! (ჰ. კუპრაშვილი)
ეროვნული უშიშროების სისტემური ინფორმაციული უზრუნველყოფა (ჰ. კუპრაშვილი)
ექსპერიმენტის შედეგების ელემენტარული დამუშავება (ზ. ჯაბუა)
ვებ დიზაინი HTML & JAVASCRIPT (მ. კიკნაძე, ე. ჩიკაშუა, თ. კაიშაური, თ. ჟვანია, ლ. პეტრიაშვილი)
ვებდაპროგრამების ტექნოლოგია - PHP (თ. სტურუა, ბ. ტაბატაძე, თ. თოდუა)
ვეივლეტ–გარდაქმნის საფუძველები (ე. ყუბანეიშვილი)
ვიზუალური დაპროგრამება C#_2010 ენის ბაზაზე (გ. სურგულაძე)
ვიზუალური დაპროგრამება (C#.NET, Workflow Foundation.NET) (გ. სურგულაძე, ლ. პეტრიაშვილი)
ვიზუალური დაპროგრამების საფუძვლები VISUAL BASIC ზ. ღურწკაია მ. მესხია 
ვირტუალური მოდელირება LabVIEW სივრცეში (ნ. აბელაშვილი)
ვისაუბროთ მოკლეტექსტური შეტყობინებებით ანუ „კრიპტოგრაფიის ენაზე“KRIPTO.rar  (ვ. კეკელია)
თანამედროვე ტექნოლოგიები ვებდანართების დასაპროექტებლად (გ. ღვინეფაძე)
ილია ვეკუა, ალექსი გორგიძე (დ. გურგენიძე, დ. გორგიძე)
იმიტაციური მოდელირება MATLAB-ში Simulink (ნ. მჭედლიშვილი, ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე, გ. ჭიკაძე)
ინტერნეტ-ბიზნესი (ე. თურქია, ი. ძმანაშვილი)
ინტერნეტსა და ინტრანეტში მომუშავე გამოყენებების დაპროექტება DELPHI-ის მეშვეობით (კონსპექტი) (გ. ღვინეფაძე) 
ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემების აგება კორპორაცია MICROSOFT-ის ტექნოლოგიების გამოყენებით (ო. შონია, ნ. თოფურია, გ. მაისურაძე)
ისრული გადამყვანის გაანგარიშება და დაგეგმვა (ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა,მ.მოისწრაფიშვილი)
ინვესტიციების ეკონომიკური შეფასების თანამედროვე მეთოდები წყალთა მეურნეობაში (მ.
ვართანოვი, ე. კეჩხოშვილი, შ. კუპრეიშვილი)
კოლოიდური ქიმია (მ. რაზმაძე, ნ. აბულაძე)
კომპიუტერის არქიტექტურა (ო.გაბედავა)
კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საფუძვლები (ა. ბენაშვილი, ო. ქართველიშვილი,      გ. ბენაშვილი)
კომპიუტერული მოდელირების სისტემა Matlab (ნ. მჭედლიშვილი, ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე, გ. ჭიკაძე)
კორპორაციულ სისტემებში ინტელექტუალური რესურსების მენეჯმენტი (მ. გიუტაშვილი, ე. თურქია)
კორპორაციულ Web-აპლიკაციათა ინტეგრაცია და დაპროექტება (გ. სურგულაძე, ი. ბულია)
კომპიუტერული გრაფიკა ნაწილი I, ნაწილი II (მ. თუთიშვილი)
კომპიუტერული მათემატიკა (ი. დოჭვირი)
კომპიუტერული ქსელები (კონსპექტი) (გ. ღვინეფაძე) 
კომპიუტერული ბუღალტრული აღრიცხვა (მ. თევდორაძე, ნ. ლოლაშვილი)
კომპიუტერული გრაფიკა და ვიზუალიზაცია [ნაწილი I] (მ. თუშიშვილი, ქ. ავალიშვილი)
კომპიუტერული გრაფიკა და ვიზუალიზაცია [ნაწილი II] (მ. თუშიშვილი ქ. ავალიშვილი)
კომპიუტერული დაპროექტება:
    პირველი ნაწილი    მეორე ნაწილი    მესამე ნაწილი    მეოთხე ნაწილი (ლ. ავთანდილაშვილი)
კომპიუტერული ხედვა [I ნაწილი] (ო. თავდიშვილი)
კორპორაციული მენეჯმენტის სისტემების დაპროგრამების ტექნოლოგია: WPF.NET, SQL Server & UML (გ. სურგულაძე, ლ. პეტრიაშვილი, მ. ბიტარაშვილი)
კორპორაციული მენეჯმენტის სისტემების Windows დეველოპმენტი: WPF ტექნოლოგია (გ. სურგულაძე)
კორპორაციული მენეჯმენტის სისტემების Windows დეველოპმენტი: Workflow ტექნოლოგია (გ. სურგულაძე)
კორპორაციული მენეჯმენტის სისტემების Windows დეველოპმენტი: WCF ტექნოლოგია (გ. სურგულაძე)
კორპორაციული ფინანსები I ნაწ. (ლ. გვენეტაძე) 
კრეატიული (ეფექტიანი) აზროვნების მეთოდები (ლ. გლურჯიძე, აკ. გიგინეიშვილი)
კრიპტოგრაფიის სიმეტრიული სისტემის მეთოდები და მოდელები ნაწილი I (ვ. კეკელია,  გ. კოტრიკაძე)
ლაბორატორიული სამუშაოები არაორგანულ ქიმიაში (ქ. მახაშვილი)
ლაბორატორიული სამუშაოები მატლაბში (ლ. ბერიძე, ნ. კაჭახიძე, ნ. ხომერიკი)
ლექციების კურსი ზოგად ფიზიკაში 
     I ნაწილი, II ნაწილიIII ნაწილი. (ნ. მაისურაძე, მ. ცირეკიძე, მ. შენგელია)
ლაბორატორიული სამუშაოები VBA ენაზე (ი. აბულაძე)
ლექციების კონსპექტი (ნაკრები)  (ჯ. გრიგალაშვილი)
მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებლები (ს. ბიწაძე)
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის
     ნაწილი I ნაწილი II (ქ. სხვიტარიძე, გ. ქარსელაძე, ი. სიგუა, ე. ელერდაშვილი, მ. ხმიადაშვილი, ზ. თედიაშვილი)
მათემატიკოსები საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში (1917 – 2014) (ლ. ბერიძე)
მათემატიკური ანალიზის ზოგიერთი დამატებითი საკითხი (ა. კირთაძე)
მათემატიკური მოდელირების კურსი, [ტომი 1] (თ.ობგაძე)
მათემატიკური მოდელირების კურსი, [ტომი 2] (თ. ობგაძე, ლ. ობგაძე, ნ. მჭედლიშვილი, ი. დავითაშვილი, ნ. თუშიშვილი)
მათემატიკური მოდელირების კურსი, [ტომი 3] (თ. ობგაძე)
მათემატიკური მოდელირების კურსი, [ტომი 4] (თ. ობგაძე)
მათემატიკური მოდელირების კურსი, [ტომი 5] (თ. ობგაძე, ნ. ბიჩენოვა)
მართვის ავტომატიზებული სისტემების ვიზუალური მოდელირების მეთოდები და ინსტრუმენტები (UML, MsVisio) (გ. სურგულაძე, თ. სუხიაშვილი, გ. ნარეშელაშვილი)
მართვის ავტომატიზებული სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტების და მოდელირების ინსტრუმენტები (MsVisio, WinPepsy, PetNet, CPN) (გ. გოგიჩაიშვილი, გ. ბოლხი, გ. სურგულაძე, ლ. პეტრიაშვილი)
მართვის საინფორმაციო სისტემების დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნოლოგიები და მონაცემთა მენეჯმენტი (გ. ჩოგოვაძე, ა. ფრანგიშვილი, გ. სურგულაძე)
მარკეტინგის ბიზნეს-პროცესების უნიფიცირებული და იმიტაციური მოდელირება (გ. სურგულაძე, მ. ოხანაშვილი, გ. სურგულაძე)
მარშრუტიზაციის ალგორითმები კომპიუტერულ ქსელებში [ო. ქართველიშვილი, მ. ქართველიშვილი] 
მასალები და ნამზადები საიარაღო წარმოებაში (დ. ბუცხრიკიძე, მ. შვანგირაძე)
მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად საგანში: დაპროგრამება. NET გარემოში რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე
მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად საგანში: დაპროგრამება. NET გარემოში რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე
მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად საგანში: პროექტი მონაცემთა ბაზებში (რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე)
მექანიკური მოწყობილობების საიმედოობის საფუძვლები&nbsp (მიხეილ შილაკაძე)
მშენებლობის ორგანიზაცია, მექანიზაცია, ავტომატიზაცია, დაგეგმვა და მენეჯმენტი
     პირველი ნაწილი     მეორე ნაწილი       მესამე ნაწილი (ბიჭიაშვილი, გ. ნიჟარაძე, გ. სიჭინავა) 
მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის “შესავალი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში” (ი. გოცირირიძე, მ. მესხია)
მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემები: ობიექტ-როლური მოდელირება-ORM (გ. სურგულაძე, ნ. თოფურია)
მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები (Oracle) (გ. სურგულაძე, ლ. ყვავაძე)
მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემების სტრუქტურების დაპროექტება: ORM/ERM, Ms SQL Server (გ. სურგულაძე, ნ.თოფურია, გ. მელაძე)
მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად GPSS WORLD-ში (ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე, ვ. წვერავა)
მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად საგანში: Transact-SQL ენა 2 [II ნაწილი] (რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე)
მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად საგანში: Transact-SQL    ენა 1 [I ნაწილი] (რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე, მ.ქურდაძე)
მეთოდური მითითებები Arduino - ს შესწავლისათვის (ჯ. გრიგალაშვილი)
მენეჯმენტის პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები (დ. მეფარიშვილი, თ. შეროზია, გ. ნარეშელაშვილი, ხ. ქრისტესიაშვილი)
"მეტროლოგია, სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაცია” (ი.ზედგინიძე) 
მეტროლოგიის ეკონომიკა (ლექციების კონსპექტი) (ი.ზედგინიძე)
მოდელირების უნიფიცირებული ენა (UML) პრაქტიკული ობიექტ-ორიენტირებული ანალიზი და დაპროექტება (თ. სუხიაშვილი)
მონაცემების სტატისტიკური დამუშავება STATISTICA სისტემების ბაზაზე (ე. ყუბანეიშვილი)
მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები (InterBase) (გ.სურგულაძე, ლ. ყვავაძე) 
მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები ( Ms SQL Server ) (გ. სურგულაძე, ო. შონია, ლ. ყვავაძე)
მონაცემთა ბაზების სამაგიდო სისტემები (გ. სურგულაძე, მ. ოხანაშვილი)
მონაცემთა ბაზის შექმნა Microsoft Access-ში (ზ. წვერაიძე, თ. ჭკუასელი, ე. როჭიკაშვილი) 
მონაცემთა მენეჯმენტის თანამედროვე ტექნოლოგიები (Oracle, MySQL, MongoDB, Hadoop) (ლ. პეტრიაშვილი, გ. სურგულაძე)
მონაცემთა საცავი ინტერნეტული ბიზნესის სისტემებისთვის (DataWarehouse+OLAP) (გ. სურგულაძე, ლ. პეტრიაშვილი) 
მრავალგანზომილებიანი სტატისტიკური მეთოდები მედიცინაში [ლექციების კურსი] (ე. ყუბანეიშვილი)
მცირე ბიზნესი (მ. ლომსაძე-კუჭავა)
მცირე ბიზნესის მართვა (შ. მაკაროვი, ი. ნაცვლიშვილი)
მცირე ბიზნესის მართვის ავტომატიზებული სისტემები (შ. მაკაროვი, ი. ნაცვლიშვილი)
ნამზადების დაპროექტება და წარმოება (თ. გერკეული, ნ. ბაქრაძე)
ნახევრად გამტარების ფიზიკა (ლ.გლურჯიძე, ა.გიგინეიშვილი)
ნეირონული ქსელები (ა.ფრანგიშვილი, ო. ნამიჩეიშვილი, ა. ელიზბარაშვილი)
ნეიროქსელური ტექნოლოგიები STATISTICA სისტემის ბაზაზე [პრაქტიკული] (ე. ყუბანეიშვილი , მ. მესხია)
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება. C# (ტესტების კრებული)  (რ. სამხარაძე)
ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების ენა C# (თ. ბახტაძე)
ობიექტ–ორიენტირებული დაპროგრამების ენა C++  (გ. სურგულაძე)
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების საფუძვლები. Java. I ნაწილი (დ. კაპანაძე, თ. ჟვანია)
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების საფუძვლები. Java. II ნაწილი (დ. კაპანაძე, თ. ჟვანია)
ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირება უნიფიცირებული პეტრის ქსელებით PNML (Petri Net Marcup Language) (გ.სურგულაძე, დ. გულუა)
ოპერაციათა კვლევა (გ. ნარეშელაშვილი, ი. ქართველიშვილი)
ოპტიმალური სისტემები (ბ. შანშიაშვილი) 
ორგანიზაციულ სისტემებში ინფორმაციული რესურსების მართვა (გ. სურგულაძე, მ. კაშიბაძე)
ორგანიზაციული მართვის ბიზნესპროცესების მოდელირება და ავტომატიზაცია (გ. სურგულაძე, ც. ფხაკაძე, ა. კეკენაძე)
პერიფერიული მოწყობილობების ინტერფეისები (ა. ბენაშვილი) 
პრაქტიკული ელექტრონული მოწყობილობები თანამედროვე ავტომატიკაში  (ჯ. გრიგალაშვილი)
პრაქტიკუმი ექსპერიმენტის შედეგების მათემატიკური დამუშავების მეთოდები (ზ. ჯაბუა)
პროგრამული აპლიკაციების დეველოპმენტის საფუძვლები (გ. სურგულაძე, მ. ბიტარაშვილი, ხ. ქრისტესიაშვილი)
პროგრამული პაკეტების აგების ტექნოლოგია UML-ით (გერმანულად) (კლაუს ბოტჰე, გ. სურგულაძე)
პროგრამული პლატფორმები (ოპერაციული სისტემები: Ms Windows, Unix, Linux ) (გ. სურგულაძე, ნ. თოფურია, გ. სურგულაძე)
პროგრამული სისტემების მენეჯმენტი (გ. სურგულაძე, ე. თურქია)
პროგრამული სისტემების მენეჯმენტის საფუძვლები (გ. სურგულაძე, ე. თურქია)
პროგრამული სისტემის დამუშავების CASE საშუალებები (თ. სუხიაშვილი)
პროგრამული უზრუნველყოფის რეალიზაცია Rational Rose ინსტრუმენტის ბაზაზე (გ. გოგიჩაიშვილი, ე. თურქია) 
პროდუქციის ხარისხის აუდიტი და ექსპერტიზა საბაჟო სისტემაში (ნ. აბელაშვილი)
პუბლიკაციური ინფორმირების თავისებურებანი ნ.1 (მ. გერსამია)
პუბლიკაციური ინფორმირების თავისებურებანი ნ.2 (მ. გერსამია)
რეკლამა მასმედიაში (მ. შელეგია)
რუსეთის კოლონიური პოლიტიკა და ქართული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აზრი XIX საუკუნის პირველ ნახევარში (ჰ. კუპრაშვილი)
საავტომობილო გზები (კ. მჭედლიშვილი, ა. ბურდულაძე, ო. გელაშვილი, გ. არჩვაძე)
საავტომობილო გზების დაპროექტება (კ. მჭედლიშვილი, ა. ბურდულაძე) 
საავტომობილო გზების დაპროექტების საფუძვლები (კ. მჭედლიშვილი, ა. ბურდულაძე)
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (კ. მჭედლიშვილი, ა. ბურდულაძე)
საავტომობილო საწვავ-საპოხი მასალების გამოყენება და ეკოლოგია                                                         (ჯ. იოსებიძე, გ.აბრამიშვილი, გ. მიქაძე, თ. აფაქიძე, ა. ჩხეიძე, ხ. მღებრიშვილი ) 
საბანკო ინფორმაციული სისტემები 
    ნაწილი I  საბანკო საქმის საფუძვლები (მ.თევდორაძე, ნ.ლოლაშვილი)
    ნაწილი II  საბანკო ინფორმაციული ტექნოლოგიები და სისტემები (მ.თევდორაძე, ნ.ლოლაშვილი)
საბუღალტრო აღრიცხვის ავტომატიზებული სისტემა (ქ. ნანობაშვილი) 
საგამოცდო ტესტები სასწავლო კურსი: საერთაშორისო ეკონომიკა (კურსის წამყვანი, პროფესორი გურამ ჯოლია)
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები (გ. ჯოლია)
საზომ მოწყობილობათა კონსტრუირება (მ. ბალიაშბილი)
საინფორმაციო სისტემების აგება მულტიმედიური  მონაცემთა ბაზებით (კ. მეიერ-ვეგენერი, გ. სურგულაძე, გ. ბასილაძე)
საინფორმაციო სისტემების დაპროექტება (თ. სტურუა)
საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტის საერთაშორისო გამოცდილება (BSI, ITIL, COBIT) (გ. სურგულაძე, ბ. ურუშაძე)
საინფორმაციო ტექნოლოგიები - ელექტრონული ცხრილები (გ. გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია, ლ. პეტრიაშვილი, მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი)
საინფორმაციო ტექნოლოგიები - ელექტრონული პრეზენტაციები (გ. გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია, ლ. პეტრიაშვილი, მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი)
საინფორმაციო ტექნოლოგიები ტექსტური რედაქტორი (Ms Word - 2007) (გ. გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია, ლ. პეტრიაშვილი, მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი)
სამაგიდო აპლიკაციები მენეჯერებისათვის (ნ. თოფურია, ე. თურქია, თ. ლომინაძე)
სამედიცინო ინჟინერიის ლაბორატორიული სისტემები (გ. გიგილაშვილი, ი. გოცირიძე, ზ. მგალობლიშვილი. ზ. ღურწკაია, მ. წიკლაური)
სამედიცინო ინფორმატიკა (ი. გოცირიძე)
სამედიცინო - კომპიუტერული დიაგნოსტიკის მეთოდები (ე. ყუბანეიშვილი)
სამედიცინო ექსპერტული სისტემები (ე. ყუბანეიშვილი)
სასმელებისა და პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის შესახებ
     ტომი 1    ტომი 2     ტომი 3     ტომი 4  (ჯ. გრიგალაშვილი)
საქართველოს გაქრისტიანება (ნ.ხაზარაძე, ხ.თოდაძე, მ.ქუთათელაძე, ნ.ჯორჯიკია)
საქართველოს შრომის სამართალი და საერთაშორისო შრომის სტანდარტები
საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია (თ. გერკეული)
საწარმოო რესურსების მენეჯმენტის ბიზნესპროცესების მოდელირება და კვლევა (გ. სურგულაძე, ხ. ქრისტესიაშვილი, გ. სურგულაძე)
სახეთა გარჩევის მეთოდები (ე. ყუბანეიშვილი)
"სერტიფიკაცია" (მ. ბალიაშვილი თ. მენაბდე) 
სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული ანალიზი და დაპროექტება (გ. გოგიჩაიშვილი, თ. სუხიაშვილი) 
სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტება (თ. სუხიაშვილი)
"სტანდარტიზაციის თეორია" (ი. ზედგინიძე მ. ბალიაშვილი)
სიცოცხლის უსფრთხოება - საგანგებო სიტუაციების მართვა და სამოქალაქო თავდაცვა (ა. ფრანგიშვილი, ნ. ბოჭორიშვილი, ო. ლანჩავა)/Life safety - Emergency management and civil defense (A. Prangishvili, N. Bochorishvili, O. Lanchava)  
სტრუქტურული დაპროგრამების მეთოდი (გ. სურგულაძე) 
სტუ-ს ოთხ სემესტრიანი ფიზიკის კურსის ამოცანები და ტესტები (ი. პაპავა, ლ. გლურჯიძე, ა. გიგინეიშვილი)
ტესტების კრებული საგანში  „Transact-SQL ენა“  (რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე)
ტესტური დავალებების ნიმუშები ზოგად ფიზიკაში (ა. გიგინეიშვილი, მ. თაქთაქიშვილი, მ. ცირეკიძე, თ. ბჟალავა)
 
ტექნიკური სისტემების დიაგნოსტიკა (ნ. აბელაშვილი)
ტოპინამბური [მითი და რეალობა] (თ. წივწივაძე, ნ.ჩოგოვაძე, რ. კლდიაშვილი, რ. სხილაძე, ჟ. გაბრიჭიძე, გ. სულაქველიძე)
ტრიბოტექნიკა (მ. შილაკაძე, დ. თავხელიძე)
ფიზიკა, სტუ-ს ოთხ სემესტრიანი კურსის ლექციების კონსპექტი
      ნაწილი I,  ნაწილი IIნაწილი IIIნაწილი IV (ლ. გლურჯიძე, ა. გიგინეიშვილი)
უნიფიცირებული პეტრის ქსელის გამოყენება განაწილებული სისტემების მოდელირებისათვის (გ. სურგულაძე, დ. გულუა) 
ფიზიკური ლითონთმცოდნეობა (მ. ოქროსაშვილი)
ფიზიკური მასალათმცოდნეობა (თ. ეთერაშვილი)
ქსელური არქიტექტურები ბიზნესისათვის (გ. სურგულაძე, დ. გულუა)
"ქებაი” და მეცნიერებანი (გ. ღვინეფაძე)
შესავალი ორგანიზაციული მენეჯმენტის ფუნქციების ალგორითმიზაციაში (თ. შეროზია, გ. ნარეშელაშვილი, ვ. კეკელია)
შესავალი კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში (II ნაწილი) ე. ჩიკაშუა, შ. დემურაშვილი, ა. დავითაშვილი 
შესავალი NoSQL მონაცემთა ბაზებში (MongoDB) (გ. სურგულაძე, გ. კივილაძე)
შრომის დაცვა (ო. ლანჩავა, ვ. ჭყონია, კ. ლეკვეიშვილი)/Occupational Safety and Health (O. Lanchava, V. Chkonia, K. Lekveishvili)
შრომის უსაფრთხოების ელემენტარული მოთხოვნები (ო. ლანჩავა, ი. ბოჭორიშვილი)/Elementary labor safety requirements (O. Lanchava, I.N. Bochorishvili) 
ძირითადი პოლიტიკური მიმდინარეობები თანამედროვე ევროპაში (ჰ. კუპრაშვილი) 
წრფივი ალგებრა გამოყენებითი ალგებრის ელემენტები II ნაწილი (დ. ნატროშვილი, გ. სამსონაძე, რ. ბიწაძე, მ. შუბლაძე)
წრფივი ალგებრა გამოყენებითი ალგებრის ელემენტები I ნაწილი (დ. ნატროშვილი, გ. სამსონაძე, მ. შუბლაძე)
წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა (მ. ვართანოვი)
წყალთა მეურნეობის  ეკონომიკის საფუძვლები (მ. ვართანოვი)
"ხარისხის მენეჯმენტი" (ი. ზედგინიძე, მ. ბალიაშვილი, შ. ჯაფარიძე)
"ხარისხის საყოველთაო მართვა" (ი. ზედგინიძე)
ხელოვნური ნეირონული ქსელები (რ. ჩოგოვაძე, რ. ხუროძე)
ხელოვნური ნეირონული ქსელები მედიცინაში (ე. ყუბანეიშვილი)
ხუთი უკვდავი ქართველი XIX ს. პირველი ნახევარი (ჰ. კუპრაშვილი)
AngularJS (გ. ღვინეფაძე)
Arduino-ს ვიზუალური დაპროგრამება FLProg გარემოში (ჯ. გრიგალაშვილი)
HTML 5-ის შესაძლებლობები (ლ. იაშვილი)
HTML5 & CSS3  (თ. თოდუა, თ. სტურუა, ბ. ტაბატაძე)
Javascript და მისი შესაძლებლობების განმავითარებელი თანამედროვე ტექნოლოგიები (გ. ღვინეფაძე)
MATLAB სტუდენტებისათვის (ლ.ბერიძე, რ.გოგიბერიძე, ნ.კაჭახიძე)
.NET ტექნოლოგია (შესავალი, C#.NET, ADO.NET) გ. სურგულაძე 
SQL სერვერი  (რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე)
VisualC#.NET (რ. სამხარაძე)
Visual_C++_CLI_NET (რ. სამხარაძე)
Web-აპლიკაციების აგება ASP.NET & C# პაკეტების საფუძველზე [ლაბორატორიული პრაქტიკუმის დამხმარე სახელმძღვანელო] (გ. სურგულაძე, ი. ბულია, ე. თურქია) 
Web-აპლიკაციების დამუშავება მონაცემთა ბაზების საფუძველზე (ASP.NET, ADO.NET, C#) (გ. სურგულაძე, ე. თურქია, ი. ბულია)
Web-აპლიკაციების ტესტირება, ვალიდაცია და ვერიფიკაცია (გ. სურგულაძე, მ. გულიტაშვილი, ნ. კივილაძე)
Web-გვერდების დაპროექტება (HTML)  (ქ. ნანობაშვილი, თ. სტურუა, მ. დოლიძე)
Web-გვერდების დაპროექტება HTML ენის გამოყენებით (ქ. ნანობაშვილი, თ. სტურუა, მ. დოლიძე)
WEB-დაპროგრამება HTML (გ. ღვინეფაძე)
WEB-დაპროგრამება HTML 5 (გ. ღვინეფაძე)
WEB-დაპროგრამება Javascript (გ. ღვინეფაძე)
WEB-დაპროგრამება JQuery (გ. ღვინეფაძე)
WEB-დაპროგრამება PHP (გ. ღვინეფაძე)
WEB-დაპროგრამება WEB 2.0, XML, AJAX (გ. ღვინეფაძე)
WEB-დაპროგრამება X M L (გ. ღვინეფაძე)
WEB-დაპროგრამება XML, მონაცემთა ბაზები და ინტერნეტი (გ. ღვინეფაძე)
WEB საიტების ვიზუალური დაპროექტება (ზ. წვერაიძე,  ფ. პაატაშვილი, რ. შამუგია)
Web-სცენარების დაპროექტება JavaScript ენის გამოყენებით (ე. ასაბაშვილი, თ. სტურუა, ზ. წვერაიძე)
Web-ტექნოლოგიები (MACROMEDIA DREAMWEAVER) (ქ. ნანობაშვილი, ვ. ტაკაშვილი, ფ. პაატაშვილი)
WEB-ტექნოლოგიები HTML [I ნაწილი] (თ. თოდუა, ლ. ვერულავა)
Windows ქსელური ოპერაციული სისტემები I ნაწილი (გ. ღვინეფაძე) 


Elements of Probability Theory and Mathematical Statistics (G. Pantsulaia, Z. Kvatadze G. Giorgadze)
GRUNDLAGEN DER PROGRAMMIERUNG-C/C++ (Klaus Meyer-Wegener, Gia Surguladze)
GRUNDLAGEN DER PROGRAMMIERUNG  (Klaus Meyer-Wegener, Gia Surguladze)
OBJEKTORIENTIERTE MODELLIERUNG UND PROJEKTIERUNG (Klaus Bothe, Gia Surguladze) 
QoS AND PACKET QUEUEING STRATEGIES IN MULTISERVICE HETEROGENOUS TCP/IP NETWORKS (M.Kartvelishvili, O.Kartvelishvili)


 
Архитектура компьютера (О.Габедава)
“ВСЕОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ TQM” И.Г.Зедгинидзе

Единая методика прогнозирования температурных условий в угольных шахтах (Unified methodology for forecasting temperature conditions in mines) (Kuzin V.A., Velichko A.E., Khokhotva N.N., Yakovenko A.K., Bodnya S.F. (sections 1, 4); Medvedev B.I., Stukalo V.A (subsection 1.2. 4.3) Frolov N.A., Fandeyev M.I., Filimonenko V.T. (subsection 1.1.8), Krivoruchko AM (subsection 1.2.2.1), Zhuravlenko V.Y. (Subsection 1.2.2.1) Scherban A.N., Chernyak V.P., Malashenko E.N., Zimin L.B., Matskovaia A.G., Braycheva N.A. (subsections 1.4, 1.6); Oniani S.I, Lanchava O.A. (section 2); Dyadkin Y.D., Shuvalov Y.V., Gendler S.G. (section 3). 


"ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЗАВИСЯЩИХ ОТ ВРЕМЕНИ ВЕЛИЧИН" (И.Г. Зедгинидзе, Н.О. Берая)
Контроль качества продукции (Конспект лекций) И.Г.Зедгинидзе и Р.М.Жвания
Краткий курс общей физики (А.В. Гигинеишвили,  И.Г.Каландазе, Г.Г.Чихладзе)
"МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" (И.Г. Зедгинидзе) 
ПРИКЛАДНАЯ ТЕОРИЯ ЦИФРОВЫХ АВТОМАТОВ (О.М.Картвелишвили, М.О.Картвелишвили)
64 წელი ჭადრაკის სამყაროში (მ. თხელიძე)
შევისწავლოთ ჭადრაკი(მ. თხელიძე)