ჩვენს შესახებ

ხელმძღვანელობა

ვაჟა პაპასკირი – პროფესორი, ეგრისის  სამეცნიერო  აკადემიის  აკადემიკოსი 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  ბიბლიოთეკის დირექტორი

ლელა კობალაძესაუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე