ჩვენს შესახებ

სტუ –ს ფაკულტეტების ბიბლიოთეკების სამსახური (საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის ფილიალები):

 
სამშენებლო ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.72, I კორპ. 65-42;
კობიძე ნუნუ 
ტელ.:   68 97
  
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.77, მე-8 კორპ. 64-33;
ხურცილავა ნელი 
ტელ.:   63 86  
 
სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.77, მე-4 კორპ. 66-84;
აბესაძე დალი         
ტელ.:   66 84  
 
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი: კოსტავას ქ. 72, მე-2 კორპ.
ყუფარაძე მაია
ტელ.:   68 37  

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.72, I კორპ. 67-74
ზაქარაია თამთა  
ტელ.:   67 74
 
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.77, მე-6 კორპ.
გოცირიძე თინა 
ტელ.:   62 78  

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.72, I კორპ. 64-84
ბადუაშვილი თინა 
ტელ.:   63 85
 
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.77, მე-6 კორპ.
ახალაია ნინო

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკ-ტი: კოსტავას ქ.77, მე-6 კორპ.
მუკატარიძე ბელა 
ტელ.:   69 47