საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულება