დოქტორანტურა

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2017/2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან დოქტორანტურაში მიღების შესახებ

დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ. საგამოცდო ტესტების ნიმუშები უცხო ენებში (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული)

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2017/2018 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მიღების შესახებ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულება
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს დებულება
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების სქემები
სასწავლო ხელშეკრულება სტუდენტთან (დოქტორანტურა)