დოქტორანტურა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულება
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს დებულება
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების სქემები
სასწავლო ხელშეკრულება სტუდენტთან (დოქტორანტურა)

ბანერები