საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დებულება სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის შესახებსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დებულება სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის შესახებ