განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები

 1. ალექსანდრე ჯიშიაშვილი ერთგანზომილებიანი ნანოსტრუქტურების მიღება და კვლევა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. დ. ჯიშიაშვილი
 2. ანა ფიცხელაური სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. გოცირიძე 
 3. გიორგი გიგილაშვილი მხედველობის ველის კომპიუტერული ანალიზატორი
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ. ღურწკაია
 4. მარიამ წიკლაური ტელემედიცინის მობილური სადგურის დამუშავება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. გოცირიძე პროფ. ზ. ღურწკაია
 5. ირაკლი ბულია Web-აპლიკაციების დაპროექტება და რეალიზაცია ელექტრონული ბიზნესის მართვაში 
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. სურგულაძე
 6. შორენა ხიზანიშვილი ერთიან ტექნოლოგიურ ციკლში GaAs სტრუქტურის მიღების პროცესის დამუშავება 
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. კალანდაძე
 7. ლევან ჯიქიძე ბირჟის ორგანიზაციის ქსელური მოდელის დამუშავება 
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ. გასიტაშვილი, პროფ. კ. კამკამიძე.
 8. ლალი ტოკაძე გამოსახულებათა ვეივლეტ და სხვა შეკუმშვის მეთოდების კვლევა და გამოყენება სამედიცინო ამოცანების გადაწყვეტისას
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. ჩხეიძე
 9. ეკატერინე ბოჭორიძე სიმპლექსზე გეგმების მახასიათებლების კვლევა კომპონენტების გაზომვათა განუსაზღვრელობის
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. ზედგინიძე, პროფ. ნ. ბერაია
 10. ეკატერინე გვარამია მესამე რიგის როტატაბელური გეგმების თვისებების კვლევა ექსპერიმენტის შეცდომების პირობებში
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ნ. ბერაია
 11. ვლადიმერ ადამია ინფო-საკომუნიკაციო ქსელების საიმედოობის შეფასების და ამაღლების მოდელები ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. მიქაძე, პროფ. რ. კაკუბავა
 12. ნინო ჯოჯუა მტყუნებამდგრადი ტექნიკური სისტემების შექმნის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის ეფექტური მეთოდები
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. მიქაძე,  პროფ. რ.კაკუბავა
 13. ნატო თუშიშვილი საქართველოს მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების ანალიზი ფრანგიშვილი-ობგაძის მოდელის ბაზაზე 
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. ობგაძე
 14. თამარ მენაბდე ხარისხის მართვა საგანმანათლებლო სისტემაში 
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. ზედგინიძე, პროფ. რ. ჟვანია
 15. ლალიტა დარჩიაშვილი ურანის ბინარული და სამკომპონენტიანი ნაერთებისა და სელენიდების იშვიათმიწა ელემენტებთან მყარი ხსნარების მაგნიტური თვისებები
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ ჩაჩხიანი
 16. ვლადიმერ მიქელაშვილი მანგანუმშემცველი გახსნილი მაგნიტური ნახევარგამტარები
  ხელმძღვანელი -  პროფ. პ.კერვალიშვილი
 17. გენადი გელაშვილი ღრმა ბურღვის საბურღი დანადგარების როტორული მაგიდის ელექტროამძრავის სისტემების კვლევა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. მაჩაბელი, პროფ. ნ. მჭედლიშვილი
 18. გიორგი კობახიძე სპილენძის ფუძის შენადნობებში შინაგანი ხახუნის პროცესების სტრუქტურული ასპექტების გამოკვლევა 
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ე. ქუთელია
 19. ბეჟან კოტია ელექტრონების და პოლარონების ძვრადობის კვანტური თეორიის ზოგიერთი საკითხი ნახევარგამტარებსა და იონურ კრისტალებში
  ხელმძღვანელი -  პროფ.
 20. ვლადიმერ მიქელაშვილი ნახევარგამტარული სპინტრონიკის ფართოზონიანი გახსნილი მაგნიტური ნახევარგამტარები
  ხელმძღვანელი -  პროფ. პ.კერვალიშვილი
 21. ეკატერინე როჭიკაშვილი დაკავშირებული ელექტრული წრედების მათემატიკური მოდელების პროგრამული დამუშავება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ.წვერაიძე
 22. თეა ხუციშვილი ზოგიერთი მაღალგანზომილებიანი დინამიკური სისტემის მასშტაბური ინვარიანტობისა და არაწრფივი სტრუქტურის კვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. მაჭარაშვილი
 23. ლინა მღებრიშვილი ინფორმაციის დაცვა კომპიუტერულ ქსელებში
  ხელმძღვანელი - პროფ. მ.თევდორაძე, პროფ.ნ. ლომინაძე
 24. მაია ჭაბაშვილი ჰოლის W-ხარისხოვანი ჯგუფების და ლის ალგებრების მესერული იზომორფიზმები
  ხელმძღვანელი - პროფ. ა. თავაძე
 25. რამაზ ცერცვაძე ტექნოლოგიური აგრეგატების ელექტროავტომატიკის სქემების სტანდარტიზაციისა და ოპტიმიზაციის მეთოდების დამუშავება და გამოკვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ. ი. ზედგინიძე
 26. გულნარა კოტრიკაძე ინფორმაციის დაცვა კომპიუტერულ სისტემებში
  ხელმძღვანელი - პროფ. ს ცირამუა
 27. ნანული მიქიაშვილი მრავალარხიანი მომსახურე სისტემების საიმედოობის და ეფექტურობის პროგნოზირების ადაპტური მოდელები
  ხელმძღვანელი - პროფ. ი, მიქაძე
 28. დავით ნარიმანაშვილი გამოსახულებათა ეფექტური კოდირება მორფოლოგიური და ფრაქტალური აგებების საფუძველზე
  ხელმძღვანელები - პროფ. ნ. ხარატიშვილი, პროფ. ი. ჩხეიძე
 29. ნინო ლოლაშვილი კორპორაციული ქსელის ძირითადი პარამეტრების ოპტიმალური შერჩევის პრინციპის დამუშავება დასახელებული პარამეტრის მინიმიზაციის ბაზაზე 
  ხელმძღვანელი - პროფ. ა. ჩადუნელი
 30. ლილი ლობჟანიძე კომპიუტერული ქსელის წარმადობის ამაღლება ოპტიმალური მარშრუტიზაციის შერჩევით და ნაკადების  მართვის ამოცანის გადაწყვეთით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ნ.ლომინაძე
 31. მაიერ ალექსანდრე გამოთვლითი სისტემების ექსპლუატაციის პროცესის საიმედობის ამაღლების მეთოდების დამუშავება 
  ხელმძღვანელი - პროფ. კ. კამკამიძე
 32. მაია ოხანაშვილი მარკეტინგის იმიტაციური მოდელების აგება და კვლევა ობიექტ_ორიენტირებული მეთოდებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. სურგულაძე
 33. ლოლიტა ბეჟანიშვილი  პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის კოლექ¬ტიური მეთოდების სწავლების პროცესების მოდელირება
  ხელმძღვანელი - პროფ. ზ. ბოსიკაშვილი
 34. მალხაზი ჭელიძე  კრიპტოსისტემისა და ციფრული ხელმოწერის ალგორითმების სინთეზისათვის 
  ხელმძღვანელი - პროფ. რ. მეგრელიშვილი
 35. მაკა ხართიშვილი მუნიციპალური სისტემების სოციალურ-ეკონომიკური     განვითარების ინტეგრირებული  კომპიუტერული  მოდელის დამუშავება 
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ზ.გასიტაშვილი  ა.ფრანგიშვილი
 36. მიხეილი მანუკოვი   ტელემედიცინის კომპიუტერული ქსელების ეფექტურობის ამაღლება 
  ხელმძღვანელი - პროფ. კ. კამკამიძე
 37. მერაბ თავართქილაძე თბოგადაცემის პროცესის მათემატიკური აღწერა, მოდელირება და მართვა თბოენერგეტიკულ დანადგარებში
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ნ. ჯიბლაძე 
 38. ლალი ჩახვაშვილი მიკრო და ნანო კომპონენტების საფუძველზე თანამედროვე ელექტრონული მოწყობილობების აგების პრინციპები
  ხელმძღვანელი - პროფ.  პ. კერვალიშვილი
 39. თეიმურაზ ტაბატაძე ელექტრონულ კომპონენტთა საიმედოობაზე დაჩქარებული გამოცდების შემუშავება და კვლევა 
  ხელმძღვანელი - პროფ. ო. ნამიჩეიშვილი
 40. სერგო სერგეევი იურიდიულ-სამართლებრივი დოკუმენტაციის შინაარსის კლასიფიკაციის ავტომატიზებული სისტემა
  ხელმძღვანელი - პროფ. ლ. ჩხაიძე
 41. გიორგი მაისურაძე  კვების პროდუქტების დამზადების მართვის ექსპერტული სისტემა
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი
 42. გიორგი შენგელია საინჟინრო გეომეტრიის საფუძვლების მეთოდოლოგია და მისი კომპიუტერული მხარდაჭერა
  ხელმძღვანელი - ა. შავგულიძე  
 43. ნანა მაღლაკელიძე  არაწრფივი დინამიკური ობიექტების მართვის სისტემებისსინთეზი სინერგეტიკული მეთოდებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ვ. სესაძე
 44. მაია მიქელაძე თავის ტკივილის სინდრომზე დაფუძნებული ექიმის გადაწყვეტილების მხარდამჭერი ექსპერტული სისტემა
  ხელმძღვანელი -  აკადემიკოსი ვ.ჭავჭანიძე
 45. გიორგი ბაღათურია ჰიპერბოლური ამოცანების რამდენიმე არაწრფივი ვარიანტიშერეული ტიპის კვაზიწრფივ განტოლებათა ერთიკლასისათვის
  ხელმძღვანელი - პროფ. ჯ. გვაზავა
 46. ქეთევან დავითაძე ტულიუმის, პრაზეოდიუმის და ნეოდიუმის ერთნახევრიანი სულფიდების თხელი ფირების მიღება, ლეგირება და ფიზიკური თვისებები
  ხელმძღვანელი - პროფ. ზ. ჯაბუა
 47. ელისაბედი ასაბაშვილი წყლის რესურსების განაწილება და მართვა სარწყავ სისტემებში
  ხელმძღვანელი - პროფ. ზ. წვერაიძე   მ. ვართანოვი
 48. გოჩა დალაქიშვილი  ენერგოსისტემების მდგრადობის გამოკვლევა არაწრფივი დინამიკის მეთოდების საშუალებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ვ. სესაძე
 49. ხათუნა აბულაშვილი საგადასახადო სისტემისათვის ინფორმაციული უზრუნველყოფის სისრულის და წინააღმდეგობითობის მოდელების აგების პრინციპების დამუშავება და კვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ზ. ბოსიკაშვილი
 50. ირინა ვაჭარაძე ბიზნეს პროგრამების ექსპერტულ შეფასებებში მხარდამჭერი გადაწყვეტილებების მიღების მეთოდებისა და მოდელების შემუშავება
  ხელმძღვანელი - პროფ.  გ. სურგულაძე
 51. ეკატერინე მაღრაძე  საგადასახადო სისტემის მუშაობის შეფასებისმოდელების დამუშავება და კვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ზ. ბოსიკაშვილი
 52. მეგი გიუტაშვილი ინტელექტუალური რესურსების მოდელირება და მართვა ქსელური ტექნოლოგიებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. სურგულაძე
 53. მალხაზ ბიბილური ნამზადთა საიმედობის გაზრდის მიზნით ნეიტრონული დასხივების გავლენა ითონების ფიზიკო-მექანიკურ თვისებებზე
  ხელმძღვანელი - პროფ. ზ. ჩაჩხიანი, პროფ. რ. ცხვედაძე
 54. მარინა კაშიბაძე განაწილებულ სისტემებში ინფორმაციული რესურსების მართვის ინსტრუმენტული საშუალებების დამუშავება
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. სურგულაძე
 55. ცაცა ნამჩევაძე მასობრივი მომსახურების გამოთვლითი სისტემების ანალიზი მათი საიმედოობის გათვალისწინებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ი. მიქაძე 
 56. კახა გორგიძე ფორმის მახსოვრობის ეფექტი და ზედრეკადობა ტიტანის ზოგიერთ შენადნობში
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. ფერაძე
 57. სერგო გოთოშია ლაზერული რამან-სპექტროსკოპიით ზოგიერთი ნახევარგამტარის ფუნდამენტური ოპტიკური თვისებების გამოკვლევა და იონური ინპლან¬ტა¬ციის ზეგავლენა მათ რამან-სპექტრზე
  ხელმძღვანელი - პროფ. ვ. ვავილოვი
 58. ვასილ ხაჩიძე არაფორმალიზებული ცოდნის წარმოდგენის ბაზაზე ექსპერტული სისტემების გენერატორის აგების მეთოდების კვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი, პროფ. ვ. ჟალბი- (საფრანგეთი)
 59. გოჩა ჩავლეშვილი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თანაკვეთის წირების აგება ტოპოლოგიური და კვადრატული გარდაქმნების გამოყენებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ა. ლაშხი
 60. ციური ნოზაძე გორის უნივერსიტეტი მათემატიკური და საანგარიშო მანქანები და მოწყობილობები
  ხელმძღვანელი - პროფ. რ. სამხარაძე
 61. მარინე ჩხიტუნიძე მაგნიტური ველის ტოპოლოგიური თავისებურებები დედამიწის მაგნიტოსფეროს დღის მხარის საზღვრის მახლობლად
  ხელმძღვანელი - პროფ. ზ. კერესელიძე
 62. ალბერტ რურუა. მოძრავი ობიექტის რთული ტექნიკური სისტემების ექსპლუატაციის საიმედოობის და უსაფრთხოების მოდელები
  ხელმძღვანელი - პროფ.ი. მიქაძე, პროფ. ტეფნაძე.
 63. ირმა დავითაშვილი თვითმფრინავის ფრთის პროფილის ოპტიმიზაცია
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ.ობგაძე
 64. თინიკო მშვიდობაძე გორის უნივერსიტეტი ინფორმაციული ტექნოლოგიები ენერგოსისტემის შეფასებასა და პროგნოზირებაში
  ხელმძღვანელი - პროფ. კ. კამკამიძე
 65. პლატონ მანჯავიძე. ახალი უკონტაქტო ინდუქციური გარდამქმნელების აგების პრინციპები მუდმივი მაგნიტური ენერგიის გამოყენებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ო. ლაბაძე
 66. ია მოსაშვილი.  მულტიმედია ოპტიმალური მართვის თეორიაში
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. ობგაძე, პროფ. ნ. მჭედლიშვილი
 67. გურამ ბოკუჩავა პოლიკრისტარლური კრემნიუმ გერმანიუმის ფიზიკო მექანიკური და ელექტრო ფიზიკური თვისებები Si1-xGex(0.1≤x≤0.3) 
  ხელმძღვანელი -  პროფ.  გ. დარსაველიძე
 68. ირაკლი ცხვედაძე  ტექნოლოგიური პროცესების ეფექტური ყოფაქცევის მეთოდების დამუშავება ინფორმაციულ სისტემებში
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი
 69. ცერგო მონუკოვი  ყბა-სახის არის დაავადებათა დიაგნოსტიკის ექსპერტული სისტემა
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი
 70. მარინა ჩხარტიშვილი  მაგნიტური რეზონანსის ხაზის ფორმა და რელაქსაციის დრო მყარ სხეულებში იზოტროპული და ანიზოტროპული სპინური ურთიერთქმედებებით
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ე. ხალვაში
 71. ბესარიონ ჩიხრაძე  თანამედროვე სატრანსპორტო საშუალებებში ელექტრომაგნიტური თავსებადობის დიაგნოსტიკისა და ანალიზის ექსპერტული სისტემა
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი
 72. გულნარა ჯანელიძე ქსელში მატერიალური ნაკადების ოპერატიული მართვის სისტემა
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი