თანამშრომლები

მართვის სისტემების დეპარტამენტი

 N

სახელი, გვარი, მამის სახელი

თანამდებობა

1.

სესაძე ვალიდა კონსტანტინეს ას

პროფესორი

2.

შანშიაშვილი ბესარიონ გიორგის ძე

პროფესორი

3.

მჭედლიშვილი ნინო ფარნაოზის ას

პროფესორი

4.

ნარიმანაშვილი ნოდარ ივანეს ძე

პროფესორი

5.

ყანჩაველი ლიანა  დავითის ას

პროფესორი

6.

კოტრიკაძე ქეთევან ომარის ას

ასოც. პროფ.

7.

მაღლაკელიძე ნანა ილის ას

ასოც. პროფ.

8.

გაჩეჩილაძე ლელა ფრიდონის ას

ასოც. პროფ.

9.

კუცია ირმა სევერიანის ას 

ასოც. პროფ.

10.

კეკენაძე ვლადიმერი მიხეილის ძე

ასოც. პროფ.

11.

დავითაშვილი ირმა ალექსანდრეს ას

ასოც. პროფ.

12.

ხუციშვილი თეა გმირის ას

ასისტ. პროფ.

13.

კურკუმული ნანა გიორგის ას

ასისტ. პროფ.