თანამშრომლები

ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დეპარტამენტი

N
სახელი, გვარი, მამის სახელი
თანამდებობა
1
გოცირიძე ირინა ალექსანდრეს ას.
სრული პროფესორი
2
ლაზარაშვილი ლევან თენგიზის-ძე
სრული პროფესორი
3
ღურწკაია ზვიად თეიმურაზის -ძე
სრული პროფესორი
4
ყუბანეიშვილი ელგუჯა სოლომონის -ძე
სრული პროფესორი
5
ინვია ნიკოლოზ სენიის-ძე
ასოცირებული პროფესორი