საინჟინრო კიბერნეტიკისა და ხელსაწყოთმშენებლობის დეპარტამენტი

ბიოსამედიცინო ინჟინერინგის მიმართულება