ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

გვარი, სახელი

თანამდებობა

აკად.

თანამდებობა

 

ტელ:

  შიდა  

ელ. ფოსტა

მამუკა მაისურაძე

 

ფაკულტეტის

ხარისხის უზრუნველყოფის

 სამსახურის უფროსი

 

პროფესორი

 

379793

 

66-42

 

m_maisuradze@gtu.ge

 

ქეთევან ბაციკაძე

 

სპეციალისტი

 

ასოც. პროფესორი

 

 

 

 

მარინა კაპანაძე

 

სპეციალისტი

 

პროფესორი