ლეზიsaqarTvelos teqnikuri universitetis bionanokeramikisa da nanokompozitebis masalaTmcodneobis centrSi Seqmnili kanis da kanqveSa simsivnuri daavadebebis klinikuri samkurnalo aparati « LEZI «   marTvadi lokaluri hiperTermiisaTvis.


Clinical therapeutic device “Lezi” created at the Bionanoceramic and Nanocomposite  Materials Science Center of Georgian Technical University for Treatment of skin and subcutaneous cancer diseases by controlled local hyperthermia.