ყველა სიახლე

სამშენებლო ფაკულტეტი


სტუ- სტუდენტური თვითმმართველობის გამგეობის დადგენილება!


სტუ- სტუდენტური თვითმმართველობის დებულების შესაბამისად, სტუდენტური თვითმმართველობის გამგეობის გადაწყვეტილებით

2016 წლის 29 ნოემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები.


სტუ- სტუდენტური თვითმმართველობის საარჩევნო დებულების შესაბამისად არჩევნები ჩატარდება პირდაპირი არჩევის წესით.


სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მსურველებმა ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიას კანდიდატად რეგისტრაციისათვის უნდა მიმართოს 2016 წლის 16 ნოემბრის 10:00 საათიდან - 22 ნოემბრის 18:00 საათამდე.


არჩევნებში კანდიდატათ რეგისტრაციისათვის აუცილებელია:

განცხადება (არჩევნებში კანდიდატად მონაწილოების შესახებ);

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და ქსეროასლი;

ცნობა შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატიდან სტუდენტის სტატუსის შესახებ;
გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


1. დისერტაციის წინასწარი დაცვა 2016 წლის 28 ნოემბრიდან 3 დეკემბრის  ჩათვლით, სწავლების მე-8ე კვირას;

2. დისერტაციების
 დაცვები
 ჩატარდება
 2017 წლის  13თებერვლიდან - 25თებერვლის
 ჩათვლით;

3. საბუთების მიღება 2016 წლის  5-დეკემბრიდან  20 დეკემბრის ჩათვლით (სადისერტაციო საბჭოს სწავლულ მდივანთან - დ.ტაბატაძესთან);

4. დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭო ჩატარდება სავარაუდოდ  2016  წლის 27 დეკემბერს;

5. 2017 წლის 23 -28 იანვარი  (დამოკიდებულია  დაცვის თარიღზე) ორი კვირით ადრე, დაცვამდე, ინფორმაციის და ბრძანების პროექტის გაგზავნა  სასწავლო დეპარტამენტში. კოლოქვიუმი და სემინარები  ჩატარდება  2017 წლის 13-თებერვლიდან  25-თებერვლის ჩათვლით;  აუცილებელია,  როგორც დისერტაციის დაცვის, ასევე კოლოქვიუმის და სემინარების ჩატარების  მსვლელობისჩაწერა (დისკისწარმოდგენა), წინააღმდეგ შემთხვევაში დისერტაციის დაცვა, კოლოქვიუმის  და სემინარების ჩატარება არ ჩაითვლება სადისერტაციო  საბჭო.
  


განცხადება

2016 წლის 28 ოქტომბერს  15 საათზე(აუდიტორია  227 (222) შედგება   სტუ-ს სამშენებლო ფაკულტეტის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭოს სხდომა.

სხდომის თავმჯდომარე :    ლევან კლიმიაშვილი

მდივანი :                                 დემურ ტაბატაძე

დღის წესრიგი:

1.2016-2017 სასწავლო წელს ჩარიცხული დოქტორანტებისათვის ხელმძღვანელების დანიშვნა.

2.ხელმძღვანელის  შეცვლა, თანახელმძღვანელის დანიშვნა და თემის სათაურში ცვლილების შეტანა. 

3.ასოცირებული პროფესორებისათვის დოქტორანტის ხელმძღვანელობის  ნებართვა.

გილოცავთ ახალ 2016-2017 სასწავლო წლის დაწყებას
2016 წლის 23 მაისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტზე გაიმართა პროფესორ, ზურაბ გედენიძისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო და მისი სახელობის აუდიტორიის გახსნა

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------