დეპარტამენტები

ინტერიერისა და დიზაინის N602 დეპარტამენტი

უფროსი - ასოც.პროფ. თინათინ ჩიგოგიძე 

ინტერიერისა და დიზაინის დეპარტამენტი კოორდინაციას და ხელმძღვანელობას უწევს საგანმანათლებლო პროგრამა „არქიტექტურის“ ინტერიერის დიზაინისა და გარემოს დიზაინის ორ მოდულს სწავლების სამ (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) საფეხურზე.

„ინტერიერი“ - მოდულის ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. თ. ჩიგოგიძე,

წამყვანი პროფესორი - მ. მილაშვილი, ასოც. პროფესორი ვ. მჭედლიშვილი, ასისტენტ პროფესორები ქ. სალუქვაძე, ნ. ქოჩლაძე, მოწვეული , ასოც. პროფესორი დ. დათუკიშვილი, მასწავლებლები დ. ჯობაძე, ნ. დაუთაშვილი, შ. გელაშვილი, გ. ხოსრუაშვილი.

„გარემოს დიზაინი“ - მოდულის ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. გ. წულუკიძე, 

წამყვანი პროფესორი - ნ. ხაბეიშვილი, ასოც. პროფესორი ნ. ხვედელიანი, მოწვეული ასოც. პროფესორი თ. ერისთავი, ასისტენტ პროფესორები გ. როყვა, ა. დიღმელაშვილი, უფროსი მასწავლებელი მ. ხაბეიშვილი, მასწავლებელი ზ. კარა-მურზა.

ასევე ახორციელებს საბაკალავრიატო საგანმანათლებლო პროგრამა „სამოსის დიზაინის“ საქმიანობის ხელმძღვანელობას.

სამოსის დიზაინის წამყვანი პროფესორი - ლ. კაპანაძე, ასოც. პროფესორები ლ. ლურსმანაშვილი, ნანი ფხაკაძე, ასისტ. პროფესორი ლ. გერგეშელიძე, მოწვეული მასწავლებლები ლ. დევიძე, გ. ალოევა.

დეპარტამენტი კურირებს ორივე საგანმანათლებლო პროგრამის („არქიტექტურა“ და „სამოსის დიზაინი“) სასწავლო და სამეცნიერო საქმიანობას.

აკადემიური დეპარტამენტის დამხმარე პერსონალი - მთავარი სპეციალისტები: ლ. შაბურიშვილი, ლ. ჩიგოგიძე.