ფაკულტეტი

დებულება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის

დებულება GEO

დებულება ENG