არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

ყველა სიახლე

ჩვენს შესახებ

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ყოველთვის მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებოდა არქიტექტურული განათლების პროცესის დაახლოებას რეალურ ცხოვრებათან. ამიტომაც სტუდენტები განათლების პირველივე წლებიდან ინტენსიურად არიან ჩართული პრაქტიკულ საპროექტო საქმიანობაში, რაც მნიშვნელოვნად არის განპირობებული ჩვენი ქვეყნის მიერ გაცხადებული საერთაშორისო დონის და მასშტაბების შესაფერი სააღმშენებლო კურსით. 

სტუდენტთა პროფესიულ წარმატებებს ძალზედ უწყობს ხელს ის საერთაშორისო კავშირები, რომელიც ჩვენს ფაკულტეტს უცხოეთის, მათ შორის გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიის, ბულგარეთის, თურქეთის და ჩვენი უახლოესი მეზობელი ქვეყნების მოწინავე არქიტექტურულ სკოლებთან უკვე ოთხი ათეული წელია გააჩნია. 
ფაკულტეტზე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საინოვაციო, დარგთაშორისი საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვას. ამის მკაფიო მაგალითია სტუდია–სახელოსნო ”არქიტექტურის პოეტიკის” მოღვაწეობა, რომელიც დამოუკიდებელ, აკადემიური სასწავლო ფორმატის ალტერნატივას წარმოადგენს. 1997 წელს არქიტექტურის პოეტიკა, როგორც ახალი ხედვა, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიამ აღიარა. ეს მიმართულება დაარსებიდან დღემდე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სტუდენტთა მხატვრულ აზროვნებაზე და ხელს უწყობს სასწავლო პროცესის წარმატებას. 

ჩვენს ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს არქიტექტურული ფიზიკის და მულტიმედია (კომპიუტერული) პროექტირების, აგრეთვე მდგრადი განვითარების არქიტექტურის ლაბორატორიები. უწყვეტი პროფესიული განათლების და არქიტექტურული განათლების ხელისშემწყობი ცენტრები. ფაკულტეტს გააჩნია უნიკალური არქიტექტურული წიგნებითა და ჟურნალებით დაკომპლექტებული ბიბლიოთეკა. მთლიანად არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სალექციო–სასწავლო აუდიტორიებს და დამხმარე სათავსებს 3000 კვ.მეტრზე მეტი ფართი უკავიათ, რაც გამორჩეული ინდიკატორი გახლავთ ერთ სტუდენტზე გადაანგარიშებით. 

ჩვენი არქიტექტურული სკოლის სტუდენტებსა საერთაშორისო კონკურსებში მნიშვნელოვანი წარმატებები გააჩნიათ. მოყოლებული 1960 წლიდან დღემდე რამოდენიმე ათეულმა ჩვენმა სტუდენტმა მოიპოვა მთავარი ჯილდო ასეთ კონკურსებში და ეს ტრადიცია, რომლის რეალური საფუძველი, სტუდენტთა ნიჭიერებასთან ერთად, ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა პროფესიული ცოდნის საერთაშორისო დონეა, დღესაც წარმატებით გრძელდება.

About Us

The Georgian Technical University has always attached great importance to applying architectural education into real life. Therefore, the students have been actively involved in practical project activities from the very first years of education; the process is conditioned by the adopted reconstruction policy of the country complying international standards.  

It is four years since our faculty maintained close international links with the leading architectural schools of Germany, France, Italy, Bulgaria, Turkey and our neighboring countries as well, thus promoting professional success of our students.

The main emphasis is laid on implementing innovative, interdisciplinary educational programs. The clear example of this is the activities performed by the work-shop “Poetics of Architecture”, being alternative to the independent academic teaching format. In 1997 the poetics of architecture as a new vision was acknowledged by the international academy of architecture. This direction has greatly influenced the students’ artistic thought, promoting successful teaching process.

The laboratory of architectural physics and multimedia (computer) projecting and the laboratory of architecture for sustainable development are operating at our faculty. The centers promoting continuous professional and architectural education are functioning at the faculty. The faculty library is equipped with unique books and magazines on architecture. The classrooms of architecture, urbanistics and design occupy more than 3000 square meters, being the proper indicator calculated per student.

The students of the faculty of architecture have succeeded in international competitions. Since 1960 our students have been awarded with major prizes in such competitions and it has become an ongoing tradition conditioned by the relevant qualification and talent of the faculty professors and students complying international level of education.