ვლადიმერ ვარდოსანიძე

არქიტექტურის კანდიდატი, დოქტორის აკადემიური ხარისი, პროფესორი; საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის  წევრი; საქართველოს ურბანისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე; გერმანიის რაიონული დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობის აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი; ურბანისტთა საერთაშორისო საზოგადოების ბიუროს წევრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ს.ს.ი.პ. “ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის” დირექტორის მრჩეველი.

პირადი ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი: 10 აპრილი, 1945 წელი;
ოჯახური მდგომარეობა: დაუქორწინებელი.
განათლება:
1962 წელს დაამთავრა ქ. თბილისის 51 საშუალო სკოლა;
1969 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საამშენებლო ფაკულტეტი, კვალიფიკაციით “არიტექტორი”;
1972_76 წ.წ. სწავლობდა ქ. მოსკოვის ქალაქთმშენებლობის ცენტრალურ სამეცნიერო-საკვლევ და საპროექტო ინსტიტუტში.
კვალიფიკაცია:
1978 წელს მიენიჭა არქიტექტურის კანდიდატის ხარისხი.
ავტორია 70 –მდე სტატიისა და სამეცნიერო ნაშრომისა. მისი უშუალო ხელმძღვანელობით და თანაავტორობით შესრულებულია მრავალი არქიტექტურული და ურბანისტული პროექტი.
სამუშაო გამოცდილება:
1978 წლიდან 2007 წლამდე და 2009 წლიდან დღემდე სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სრული პროფესორი;
2009 წლიდან დღემდე ქ. თბილისის საკრებულოს მთავარი სპეციალისტი;
2002_2005 წ.წ.საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროს ს.ს.ი.პ. “ჰაბიტატ_ჯორჯიას” დირექტორი;
2004 წლიდან დღემდე საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი;
2004 წ. საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და განვითარების მინისტრის მრჩეველი;
2004 წლიდან დღემდე ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ექსპერტ_კონსულტანტი;
1978_1991 წ.წ.საქართველოს ისტორიის, კულტურისა და ბუნების ძეგლთა დაცვის მთავარი სამეცნიერო_საწარმოო სამმართველოს განყოფილების გამგე, უფროსის მოადგილე;
1976_1978 წ.წ. თბილისის ზონალური სამეცნიერო-საკვლევი  და საპროექტო ინსტიტუტის ქალაქგეგმარების განყოფილების უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;
ქალაქთმშენებლობის ცენტრალური სამეცნიერო-საკვლევი ინსტიტუტის ასპირანტი, 1972_1976 წ.წ უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;
1969_1972 წ.წ. “საქქალაქმშენსახპროექტის” არქიტექტორი, უფროსი არქიტექტორი.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: 8. 99. 91. 43. 32.
ელ.ფოსტა: urbia@posta.ge