სტუ-ს ორგანიზაციული სტრუქტურა

 1. სწავლების დეპარტამენტი, დებულება

 2. სასწავლო პროცესის მეთოდური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი, დებულება

 3. სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტი, დებულება

 4. დიპლომების დეპარტამეტი, დებულება

 5. საუნივერსიტეტო საგამოცდო ცენტრი, დებულება

 6. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის დეპარტამენტი, დებულება

 7. მეცნიერების დეპარტამენტი, დებულება

 8. კომერციალიზაციის დეპარტამენტი, დებულება

 9. პერსპექტიული განვითარების სამსახური, დებულება

 10. საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახური, დებულება

 11. შიდა აუდიტის სამსახური, დებულება

 12. საგეგმო საფინანსო დეპარტამენტი, დებულება

 13. აღრიცხვა-ანგარიშგების დეპარტამენტი, დებულება

 14. შესყიდვების დეპარტამენტი, დებულება

 15. სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტი, დებულება

 16. ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი, დებულება

 17. სამეურნეო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი, დებულება

 18. არქიტექტურული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი, დებულება

 19. სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტი, დებულება

 20. საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, დებულება

 21. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, დებულება

 22. საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა, დებულება

 23. სამხედრო სამობილიზაციო განყოფილება, დებულება

 24. დაცვისა და უსაფრთხოების განყოფილება, დებულება

 25. კანცელარია, დებულება

 26. არქივი, დებულება