დებულება მართვის ორგანოების არჩევნების ჩატარების შესახებ